పదజాలం

వాతావరణము   »   天气

气压计

qì yā jì
భారమితి

yún
మేఘము

lěng
చల్లని

半钩月

bàn gōu yuè
చంద్రవంక

黑暗

hēi'àn
చీకటి

干旱

gānhàn
కరువు

地球

dìqiú
భూమి

పొగమంచు

霜冻

shuāngdòng
గడ్డకట్టిన మంచు

薄冰层

bó bīng céng
ధృవప్రాంతము

ఉష్ణము

飓风

jùfēng
సుడిగాలి

冰柱

bīng zhù
ఐసికల్

闪电

shǎndiàn
మెఱుపు

流星

liúxīng
ఉల్కాపాతం

月亮

yuèliàng
చంద్రుడు

彩虹

cǎihóng
హరివిల్లు

雨滴

yǔdī
వర్షపు బిందువు

xuě
మంచు

雪花

xuěhuā
స్నోఫ్లేక్

雪人

xuěrén
మంచు మనిషి

xīng
నక్షత్రం

暴风雨

bàofēngyǔ
తుఫాను

海啸

hǎixiào
తుఫాను వేగము

太阳

tàiyáng
సూర్యుడు

阳光

yángguāng
సూర్యకిరణము

夕阳

xīyáng
సూర్యాస్తమయము

温度计

wēndùjì
ఉష్ణమాని

雷雨

léiyǔ
ఉరుము

暮色

mùsè
కను చీకటి

天气

tiānqì
వాతావరణము

潮湿

cháoshī
తడి పరిస్థితులు

fēng
గాలి
వెనక్కి వెళ్ళు