సారాంశ నిబంధనలు - 抽象的术语


管理机构
guǎnlǐ jīgòu
పరిపాలన


广告
guǎnggào
ప్రకటనలు


箭头
jiàntóu
బాణము


禁令
jìnlìng
నిషేధము


职业生涯
zhíyè shēngyá
కెరీర్


中心
zhōngxīn
కేంద్రము


选择
xuǎnzé
ఎంపిక


协作
xiézuò
సహకారము


颜色
yánsè
రంగు


接触
jiēchù
పరిచయము


危险
wéixiǎn
అపాయము


爱的宣言
ài de xuānyán
ప్రేమ ప్రకటన


朽坏
xiǔ huài
తిరోగమనము


定义
dìngyì
నిర్వచనము


区别
qūbié
వ్యత్యాసము


难度
nándù
కష్టము


方向
fāngxiàng
దిశ


发现
fāxiàn
ఆవిష్కరణ


混乱
hǔnluàn
రుగ్మత


距离
jùlí
దూరము


距离
jùlí
దూరము


多样性
duōyàng xìng
వైవిధ్యము


努力
nǔlì
కృషి


探索
tànsuǒ
తరచి చూచుట


跌落
diéluò
పతనము
శక్తి


香味
xiāngwèi
పరిమళము


自由
zìyóu
స్వాతంత్ర్యముguǐ
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మbàn
సగము


高度
gāodù
ఎత్తు


帮助
bāngzhù
సహాయము


藏身之地
cángshēn zhī dì
దాగుకొను చోటు


故乡
gùxiāng
స్వదేశము


卫生
wèishēng
పారిశుధ్యము


想法
xiǎngfǎ
ఆలోచన


幻觉
huànjué
భ్రమ


想象力
xiǎngxiàng lì
ఊహాగానము


聪明
cōngmíng
గూఢచార


邀请
yāoqǐng
ఆహ్వానము


正义
zhèngyì
న్యాయముguāng
కాంతి


目光
mùguāng
చూపు


损失
sǔnshī
నష్టము


放大倍率
fàngdà bèilǜ
పెద్దదిగా చేయుట


错误
cuòwù
పొరపాటు


谋杀
móushā
హత్య


民族
mínzú
జాతి, దేశము


新颖
xīnyǐng
నూతనత్వము


可能性
kěnéng xìng
ఐచ్ఛికము


耐心
nàixīn
ఓపికపట్టడము


规划
guīhuà
ప్రణాళిక


问题
wèntí
సమస్య


保护
bǎohù
రక్షణ


反射
fǎnshè
ప్రతిబింబించు


共和国
gònghéguó
గణతంత్రరాజ్యము


风险
fēngxiǎn
ప్రమాదము


安全
ānquán
భద్రత


秘密
mìmì
రహస్యము


性别
xìngbié
శృంగారము


阴影
yīnyǐng
నీడ


大小
dàxiǎo
పరిమాణము


团结
tuánjié
ఐకమత్యము


成功
chénggōng
విజయము


支持
zhīchí
మద్దతు


传统
chuántǒng
సంప్రదాయము


重量
zhòngliàng
బరువు