పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» 抽象的术语

games images

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
పరిపాలన

games images

广告
guǎnggào
ప్రకటనలు

games images

箭头
jiàntóu
బాణము

games images

禁令
jìnlìng
నిషేధము

games images

职业生涯
zhíyè shēngyá
కెరీర్

games images

中心
zhōngxīn
కేంద్రము

games images

选择
xuǎnzé
ఎంపిక

games images

协作
xiézuò
సహకారము

games images

颜色
yánsè
రంగు

games images

接触
jiēchù
పరిచయము

games images

危险
wéixiǎn
అపాయము

games images

爱的宣言
ài de xuānyán
ప్రేమ ప్రకటన

games images

朽坏
xiǔ huài
తిరోగమనము

games images

定义
dìngyì
నిర్వచనము

games images

区别
qūbié
వ్యత్యాసము

games images

难度
nándù
కష్టము

games images

方向
fāngxiàng
దిశ

games images

发现
fāxiàn
ఆవిష్కరణ

games images

混乱
hǔnluàn
రుగ్మత

games images

距离
jùlí
దూరము

games images

距离
jùlí
దూరము

games images

多样性
duōyàng xìng
వైవిధ్యము

games images

努力
nǔlì
కృషి

games images

探索
tànsuǒ
తరచి చూచుట

games images

跌落
diéluò
పతనము

games images

శక్తి

games images

香味
xiāngwèi
పరిమళము

games images

自由
zìyóu
స్వాతంత్ర్యము

games images

guǐ
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

bàn
సగము

games images

高度
gāodù
ఎత్తు

games images

帮助
bāngzhù
సహాయము

games images

藏身之地
cángshēn zhī dì
దాగుకొను చోటు

games images

故乡
gùxiāng
స్వదేశము

games images

卫生
wèishēng
పారిశుధ్యము

games images

想法
xiǎngfǎ
ఆలోచన

games images

幻觉
huànjué
భ్రమ

games images

想象力
xiǎngxiàng lì
ఊహాగానము

games images

聪明
cōngmíng
గూఢచార

games images

邀请
yāoqǐng
ఆహ్వానము

games images

正义
zhèngyì
న్యాయము

games images

guāng
కాంతి

games images

目光
mùguāng
చూపు

games images

损失
sǔnshī
నష్టము

games images

放大倍率
fàngdà bèilǜ
పెద్దదిగా చేయుట

games images

错误
cuòwù
పొరపాటు

games images

谋杀
móushā
హత్య

games images

民族
mínzú
జాతి, దేశము

games images

新颖
xīnyǐng
నూతనత్వము

games images

可能性
kěnéng xìng
ఐచ్ఛికము

games images

耐心
nàixīn
ఓపికపట్టడము

games images

规划
guīhuà
ప్రణాళిక

games images

问题
wèntí
సమస్య

games images

保护
bǎohù
రక్షణ

games images

反射
fǎnshè
ప్రతిబింబించు

games images

共和国
gònghéguó
గణతంత్రరాజ్యము

games images

风险
fēngxiǎn
ప్రమాదము

games images

安全
ānquán
భద్రత

games images

秘密
mìmì
రహస్యము

games images

性别
xìngbié
శృంగారము

games images

阴影
yīnyǐng
నీడ

games images

大小
dàxiǎo
పరిమాణము

games images

团结
tuánjié
ఐకమత్యము

games images

成功
chénggōng
విజయము

games images

支持
zhīchí
మద్దతు

games images

传统
chuántǒng
సంప్రదాయము

games images

重量
zhòngliàng
బరువు