పదజాలం

పరికరములు» 工具

games images

máo
లంగరు

games images

铁砧
tiě zhēn
పట్టేడ

games images

刀片
dāopiàn
బ్లేడు

games images

木版
mùbǎn
బోర్డు

games images

螺栓
luóshuān
గడియ

games images

开瓶器
kāi píng qì
సీసా మూత తెరచు పరికరము

games images

扫帚
sàozhǒu
చీపురు

games images

刷子
shuāzi
బ్రష్

games images

tǒng
బకెట్

games images

电动圆锯
diàndòng yuán jù
కత్తిరించు రంపము

games images

开罐器
kāi guàn qì
క్యాను తెరచు పరికరము

games images

链子
liànzi
గొలుసు

games images

“电锯
“diàn jù
గొలుసుకట్టు రంపము

games images

凿子
záozi
ఉలి

games images

圆锯片
yuán jù piàn
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు

games images

电钻
diànzuàn
తొలుచు యంత్రము

games images

小撮子
xiǎo zuǒ zi
దుమ్ము దులుపునది

games images

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
తోట గొట్టము

games images

擦菜板
cā cài bǎn
తురుము పీట

games images

锤子
chuízi
సుత్తి

games images

合页
hé yè
కీలు

games images

钩子
gōuzi
కొక్కీ

games images

梯子
tīzi
నిచ్చెన

games images

信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
అక్షరములు చూపు తూనిక

games images

磁铁
cítiě
అయస్కాంతము

games images

铲子
chǎnzi
ఫిరంగి

games images

钉子
dīngzi
మేకు

games images

zhēn
సూది

games images

网络
wǎngluò
నెట్ వర్క్

games images

螺母
luómǔ
గట్టి పెంకు గల కాయ

games images

刮刀
guādāo
పాలెట్-కత్తి

games images

托盘
tuōpán
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క

games images

铁叉
tiě chā
పిచ్ ఫోర్క్

games images

刨床
bàochuáng
చదును చేయు పరికరము

games images

钳子
qiánzi
పటకారు

games images

手推车
shǒutuīchē
తోపుడు బండి

games images

耙子
bàzi
పండ్ల మాను

games images

修复
xiūfù
మరమ్మత్తు

games images

绳子
shéngzi
పగ్గము

games images

尺子
chǐzi
పాలకుడు

games images

రంపము

games images

剪刀
jiǎndāo
కత్తెరలు

games images

螺丝
luósī
మర

games images

螺丝刀
luósīdāo
మరలు తీయునది

games images

缝纫线
féngrèn xiàn
కుట్టు దారము

games images

铁铲
tiě chǎn
పార

games images

纺车
fǎngchē
రాట్నము

games images

螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
సుడుల ధార

games images

线轴
xiànzhóu
నూలు కండె

games images

钢索
gāng suǒ
ఉక్కు కేబుల్

games images

胶带
jiāodài
కొలత టేపు

games images

螺纹
luówén
దారము

games images

工具
gōngjù
పనిముట్టు

games images

工具箱
gōngjù xiāng
పనిముట్ల పెట్టె

games images

小铲刀
xiǎo chǎn dāo
తాపీ

games images

镊子
nièzi
పట్టకార్లు

games images

台钳
tái qián
వైస్

games images

焊接设备
hànjiē shèbèi
వెల్డింగ్ పరికరాలు

games images

独轮车
dúlúnchē
చక్రపు ఇరుసు

games images

电线
diànxiàn
తీగ

games images

木屑
mùxiè
చెక్క ముక్క

games images

扳手
bānshǒu
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము