ప్రజలు -


年龄
niánlíng
వయసు


阿姨
āyí
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు


婴儿
yīng'ér
శిశువు


保姆
bǎomǔ
దాది


男孩
nánhái
బాలుడు


兄弟
xiōngdì
సోదరుడు


孩子
háizi
బాలలు


夫妇
fūfù
జంట


女儿
nǚ'ér
కుమార్తె


离婚
líhūn
విడాకులు


胎儿
tāi'ér
పిండం


订婚
dìnghūn
నిశ్చితార్థం


多代大家庭
duō dài dà jiātíng
విస్తార కుటుంబము


家庭
jiātíng
కుటుంబము


调情
tiáoqíng
పరిహసముచేయు


男子
nánzǐ
మర్యాదస్థుడు


女孩
nǚhái
బాలిక


女友
nǚyǒu
ప్రియురాలు


孙女
sūnnǚ
మనుమరాలు


爷爷
yéyé
తాత


奶奶(口语)
nǎinai (kǒuyǔ)
మామ్మ


祖母
zǔmǔ
అవ్వ


祖父母
zǔfùmǔ
అవ్వ, తాతలు


孙子
sūnzi
మనుమడు


新郎
xīnláng
పెండ్లి కుమారుడు


团体
tuántǐ
గుంపు


助手
zhùshǒu
సహాయకులు


小孩
xiǎohái
శిశువు


女士
nǚshì
మహిళ


求婚
qiúhūn
వివాహ ప్రతిపాదన


婚姻
hūnyīn
వైవాహిక బంధము


母亲
mǔqīn
తల్లి


打盹
dǎdǔn
పొత్తిలి


邻居
línjū
పొరుగువారు


新婚夫妇
xīnhūn fūfù
నూతన వధూవరులు


一对
yī duì
జంట


父母
fùmǔ
తల్లిదండ్రులు


合作伙伴
hézuò huǒbàn
భాగస్వామి


聚会
jùhuì
పార్టీ


人民
rénmín
ప్రజలు


新娘
xīnniáng
వధువు


队列
duìliè
వరుస


招待会
zhāodài huì
ఆహూతుల స్వీకరణ


约会
yuēhuì
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం


兄弟姐妹
xiōngdì jiěmèi
తనకు పుట్టిన పిల్లలు


妹妹
mèimei
సోదరి


儿子
érzi
కుమారుడు


双胞胎
shuāngbāotāi
కవలలు


叔叔
shūshu
మామ


婚礼
hūnlǐ
వివాహవేడుక


青年人
qīngnián rén
యువత