పదజాలం

ప్రజలు»

games images

年龄
niánlíng
వయసు

games images

阿姨
āyí
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

games images

婴儿
yīng'ér
శిశువు

games images

保姆
bǎomǔ
దాది

games images

男孩
nánhái
బాలుడు

games images

兄弟
xiōngdì
సోదరుడు

games images

孩子
háizi
బాలలు

games images

夫妇
fūfù
జంట

games images

女儿
nǚ'ér
కుమార్తె

games images

离婚
líhūn
విడాకులు

games images

胎儿
tāi'ér
పిండం

games images

订婚
dìnghūn
నిశ్చితార్థం

games images

多代大家庭
duō dài dà jiātíng
విస్తార కుటుంబము

games images

家庭
jiātíng
కుటుంబము

games images

调情
tiáoqíng
పరిహసముచేయు

games images

男子
nánzǐ
మర్యాదస్థుడు

games images

女孩
nǚhái
బాలిక

games images

女友
nǚyǒu
ప్రియురాలు

games images

孙女
sūnnǚ
మనుమరాలు

games images

爷爷
yéyé
తాత

games images

奶奶(口语)
nǎinai (kǒuyǔ)
మామ్మ

games images

祖母
zǔmǔ
అవ్వ

games images

祖父母
zǔfùmǔ
అవ్వ, తాతలు

games images

孙子
sūnzi
మనుమడు

games images

新郎
xīnláng
పెండ్లి కుమారుడు

games images

团体
tuántǐ
గుంపు

games images

助手
zhùshǒu
సహాయకులు

games images

小孩
xiǎohái
శిశువు

games images

女士
nǚshì
మహిళ

games images

求婚
qiúhūn
వివాహ ప్రతిపాదన

games images

婚姻
hūnyīn
వైవాహిక బంధము

games images

母亲
mǔqīn
తల్లి

games images

打盹
dǎdǔn
పొత్తిలి

games images

邻居
línjū
పొరుగువారు

games images

新婚夫妇
xīnhūn fūfù
నూతన వధూవరులు

games images

一对
yī duì
జంట

games images

父母
fùmǔ
తల్లిదండ్రులు

games images

合作伙伴
hézuò huǒbàn
భాగస్వామి

games images

聚会
jùhuì
పార్టీ

games images

人民
rénmín
ప్రజలు

games images

新娘
xīnniáng
వధువు

games images

队列
duìliè
వరుస

games images

招待会
zhāodài huì
ఆహూతుల స్వీకరణ

games images

约会
yuēhuì
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

games images

兄弟姐妹
xiōngdì jiěmèi
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

games images

妹妹
mèimei
సోదరి

games images

儿子
érzi
కుమారుడు

games images

双胞胎
shuāngbāotāi
కవలలు

games images

叔叔
shūshu
మామ

games images

婚礼
hūnlǐ
వివాహవేడుక

games images

青年人
qīngnián rén
యువత