వెనక్కి వెళ్ళు
మతము - ሃይማኖት


ፋስጋ
fasiga
ఈస్టర్ పక్షి


እንቋቝሖ ፋስጋ
inik’waḵ’wiḥo fasiga
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


መልኣኽ
meli’aẖi
దేవదూత


ደወል
deweli
గంట


መጽሓፍ ቅዱስ
mets’iḥafi k’idusi
బైబిలు


ኣቡን
abuni
మతగురువు


በረከት
bereketi
దీవెన


ቡድሂዝም
budihīzimi
బౌద్ధమతం


ክርስትና
kirisitina
క్రైస్తవ మతం


ህያብ ልደት
hiyabi lideti
క్రిస్మస్ బహుమతి


ጽሕዲ ልደት
ts’iḥidī lideti
క్రిస్మస్ చెట్టు


ቤተ-ክርስትያን
bēte-kirisitiyani
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


ሳንዱቕ ሬሳ
saniduḵ’i rēsa
శవపేటిక


ፍጥረት
fit’ireti
సృష్టి


ምስሊ ክርስቶስ ዘለዎ መስቀል
misilī kirisitosi zelewo mesik’eli
సిలువ బొమ్మ


ድያብሎስ
diyabilosi
దయ్యము


ጣኦት
t’a’oti
దేవుడు


እምነት ሂንዱ
imineti hīnidu
హిందూమతము


ምስልምና
misilimina
ఇస్లామ్ మతము


እምነት ኣይሁድ
imineti ayihudi
యూదు మతము


ምስትንታን
misitinitani
ధ్యానము


ንዓመታት ዝተዓቀመ ደረቕ ሬሳ
ni‘ametati zite‘ak’eme dereḵ’i rēsa
తల్లి


ኣስላማይ
asilamayi
మహమ్మదీయులు


ጳጳስ
p’ap’asi
మతాధికారి


ጸሎት
ts’eloti
ప్రార్థన


ቀሺ
k’eshī
పూజారి


ሃይማኖት
hayimanoti
మతము


ኣገልግሎት
ageligiloti
సేవ


ቤት-መቕደስ ኣይሁድ
bēti-meḵ’idesi ayihudi
యూదుల ప్రార్థనాలయము


ቤት-መቕደስ
bēti-meḵ’idesi
ఆలయము


መቓብር
meḵ’abiri
సమాధి

వెనక్కి వెళ్ళు