ప్రజలు - ህዝቢ


ዕድመ
‘idime
వయసు


ሓትኖ:ኣሞ
ḥatino:amo
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు


ህጻን
hits’ani
శిశువు


ኣላዪት ቆልዓ
alayīti k’oli‘a
దాది


ወዲ
wedī
బాలుడు


ሓው
ḥawi
సోదరుడు


ቆልዓ
k’oli‘a
బాలలు


ጽምዲ
ts’imidī
జంట


ጋል:ውልድቲ
gali:wiliditī
కుమార్తె


ፍትሕ
fitiḥi
విడాకులు


ድቂ
dik’ī
పిండం


ሕጸ
ḥits’e
నిశ్చితార్థం


ብዙሕ ዝኣባላቱ ስድራ
bizuḥi zi’abalatu sidira
విస్తార కుటుంబము


ስድራቤት
sidirabēti
కుటుంబము


ምኩሻም:ምትንካፍ
mikushami:mitinikafi
పరిహసముచేయు


ዓቢ ሰብ:ወረጃ:ዓቀይታይ:ክቡር
‘abī sebi:wereja:‘ak’eyitayi:kiburi
మర్యాదస్థుడు


ጋል
gali
బాలిక


ዓርኪ ንጋል
‘arikī nigali
ప్రియురాలు


ጋል ወዲካ:ጋል ጋልካ
gali wedīka:gali galika
మనుమరాలు


ኣባሓጎካ
abaḥagoka
తాత


ዓባይካ
‘abayika
మామ్మ


ዓባይካ
‘abayika
అవ్వ


ኣባሓጎታትካን ዓባያትካን
abaḥagotatikani ‘abayatikani
అవ్వ, తాతలు


ወዲ ጋልካ:ወዲ ወድካ
wedī galika:wedī wedika
మనుమడు


መርዓዊ
meri‘awī
పెండ్లి కుమారుడు


ጉጅለ
gujile
గుంపు


ሓጋዚ
ḥagazī
సహాయకులు


ዕሸል
‘isheli
శిశువు


ጓለ'ንስተይቲ
gwale'nisiteyitī
మహిళ


ሕቶ ንመርዓ
ḥito nimeri‘a
వివాహ ప్రతిపాదన


ቃል-ኪዳን:መውስቦ
k’ali-kīdani:mewisibo
వైవాహిక బంధము


አደ
āde
తల్లి


ቀምታ:ልስሉስ ጨርቂ:ዓይነት ጻወታ
k’emita:lisilusi ch’erik’ī:‘ayineti ts’aweta
పొత్తిలి


ጎረቤት
gorebēti
పొరుగువారు


ሓደስቲ መርዑ
ḥadesitī meri‘u
నూతన వధూవరులు


ተጻመድቲ
tets’ameditī
జంట


ወለዲ
weledī
తల్లిదండ్రులు


መሻርክቲ
mesharikitī
భాగస్వామి


ሰልፊ:ድግስ:ወገን:ተሳታፊ
selifī:digisi:wegeni:tesatafī
పార్టీ


ህዝቢ
hizibī
ప్రజలు


መርዓት
meri‘ati
ప్రతిపాదన


መስርዕ:ተርታ:ትንጎ-ጸጉሪ
mesiri‘i:terita:tinigo-ts’egurī
వరుస


ተቀባሊ ጋሻ
tek’ebalī gasha
ఆహూతుల స్వీకరణ


ቆጸራ:መራከቢ ቦታ
k’ots’era:merakebī bota
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం


ደቂ እኖታት
dek’ī inotati
తనకు పుట్టిన పిల్లలు


ሓፍቲ
ḥafitī
సోదరి


ውሉድ ንወዲ
wiludi niwedī
కుమారుడు


ማናቱ
manatu
కవలలు


ሓው ኣቦ:ኣኮ
ḥawi abo:ako
మామ


መርዓ
meri‘a
వివాహవేడుక


መንእሰይ
meni’iseyi
యువత