పదజాలం

ప్రజలు» ህዝቢ

games images

ዕድመ
‘idime
వయసు

games images

ሓትኖ:ኣሞ
ḥatino:amo
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

games images

ህጻን
hits’ani
శిశువు

games images

ኣላዪት ቆልዓ
alayīti k’oli‘a
దాది

games images

ወዲ
wedī
బాలుడు

games images

ሓው
ḥawi
సోదరుడు

games images

ቆልዓ
k’oli‘a
బాలలు

games images

ጽምዲ
ts’imidī
జంట

games images

ጋል:ውልድቲ
gali:wiliditī
కుమార్తె

games images

ፍትሕ
fitiḥi
విడాకులు

games images

ድቂ
dik’ī
పిండం

games images

ሕጸ
ḥits’e
నిశ్చితార్థం

games images

ብዙሕ ዝኣባላቱ ስድራ
bizuḥi zi’abalatu sidira
విస్తార కుటుంబము

games images

ስድራቤት
sidirabēti
కుటుంబము

games images

ምኩሻም:ምትንካፍ
mikushami:mitinikafi
పరిహసముచేయు

games images

ዓቢ ሰብ:ወረጃ:ዓቀይታይ:ክቡር
‘abī sebi:wereja:‘ak’eyitayi:kiburi
మర్యాదస్థుడు

games images

ጋል
gali
బాలిక

games images

ዓርኪ ንጋል
‘arikī nigali
ప్రియురాలు

games images

ጋል ወዲካ:ጋል ጋልካ
gali wedīka:gali galika
మనుమరాలు

games images

ኣባሓጎካ
abaḥagoka
తాత

games images

ዓባይካ
‘abayika
మామ్మ

games images

ዓባይካ
‘abayika
అవ్వ

games images

ኣባሓጎታትካን ዓባያትካን
abaḥagotatikani ‘abayatikani
అవ్వ, తాతలు

games images

ወዲ ጋልካ:ወዲ ወድካ
wedī galika:wedī wedika
మనుమడు

games images

መርዓዊ
meri‘awī
పెండ్లి కుమారుడు

games images

ጉጅለ
gujile
గుంపు

games images

ሓጋዚ
ḥagazī
సహాయకులు

games images

ዕሸል
‘isheli
శిశువు

games images

ጓለ‘ንስተይቲ
gwale‘nisiteyitī
మహిళ

games images

ሕቶ ንመርዓ
ḥito nimeri‘a
వివాహ ప్రతిపాదన

games images

ቃል-ኪዳን:መውስቦ
k’ali-kīdani:mewisibo
వైవాహిక బంధము

games images

አደ
āde
తల్లి

games images

ቀምታ:ልስሉስ ጨርቂ:ዓይነት ጻወታ
k’emita:lisilusi ch’erik’ī:‘ayineti ts’aweta
పొత్తిలి

games images

ጎረቤት
gorebēti
పొరుగువారు

games images

ሓደስቲ መርዑ
ḥadesitī meri‘u
నూతన వధూవరులు

games images

ተጻመድቲ
tets’ameditī
జంట

games images

ወለዲ
weledī
తల్లిదండ్రులు

games images

መሻርክቲ
mesharikitī
భాగస్వామి

games images

ሰልፊ:ድግስ:ወገን:ተሳታፊ
selifī:digisi:wegeni:tesatafī
పార్టీ

games images

ህዝቢ
hizibī
ప్రజలు

games images

መርዓት
meri‘ati
వధువు

games images

መስርዕ:ተርታ:ትንጎ-ጸጉሪ
mesiri‘i:terita:tinigo-ts’egurī
వరుస

games images

ተቀባሊ ጋሻ
tek’ebalī gasha
ఆహూతుల స్వీకరణ

games images

ቆጸራ:መራከቢ ቦታ
k’ots’era:merakebī bota
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

games images

ደቂ እኖታት
dek’ī inotati
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

games images

ሓፍቲ
ḥafitī
సోదరి

games images

ውሉድ ንወዲ
wiludi niwedī
కుమారుడు

games images

ማናቱ
manatu
కవలలు

games images

ሓው ኣቦ:ኣኮ
ḥawi abo:ako
మామ

games images

መርዓ
meri‘a
వివాహవేడుక

games images

መንእሰይ
meni’iseyi
యువత