పరికరములు - เครื่องมือ


สมอ
sà′-mǎw
లంగరు


ทั่ง
tâng′
పట్టేడ


ใบมีด
bai′-mêet
బ్లేడు


แผ่นไม้
pæ̀n′-mái′
బోర్డు


น็อต
náwt′
గడియ


ที่เปิดขวด
têe-bhèr̶t-kùat
సీసా మూత తెరచు పరికరము


ไม้กวาด
mái-gwàt
చీపురు


แปรง
bhræng
బ్రష్


ถัง
tǎng′
బకెట్


เลื่อย
lêuay
కత్తిరించు రంపము


ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
క్యాను తెరచు పరికరము


โซ่
sôh
గొలుసు


เลื่อยยนต์
lêuay-yon′
గొలుసుకట్టు రంపము


สิ่ว
sèw′
ఉలి


เลื่อยวงเดือน
lêuay-wong′-deuan
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు


เครื่องเจาะ
krêuang-jàw′
తొలుచు యంత్రము


ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
దుమ్ము దులుపునది


สายยางรดน้ำ
sǎi-yang-rót′-nám
తోట గొట్టము


ที่ขูด
têe-kòot
తురుము పీట


ค้อน
káwn
సుత్తి


บานพับ
ban-páp′
కీలు


เบ็ด
bèt′
కొక్కీ


บันได
ban′-dai′
నిచ్చెన


เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
అక్షరములు చూపు తూనిక


แม่เหล็ก
mæ̂-lèk′
అయస్కాంతము


พลั่วตัก
plûa-dhàk′
ఫిరంగి


ตะปู
dhà′-bhoo
మేకు


เข็ม
kěm′
సూది


เครือข่าย
kreua-kài
నెట్ వర్క్


น็อต
náwt′
గట్టి పెంకు గల కాయ


เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
పాలెట్-కత్తి


แท่นวางของ
tæ̂n-wang-kǎwng
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క


สามง่าม
sǎm-ngâm
పిచ్ ఫోర్క్


กบไสไม้
gòp′-sǎi′-mái
చదును చేయు పరికరము


คีม
keem
పటకారు


รถเข็น
rót′-kěn′
తోపుడు బండి


คราด
krât
పండ్ల మాను


การซ่อมแซม
gan-sâwm-sæm
మరమ్మత్తు


เชือก
chêuak
పగ్గము


ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
పాలకుడు


เลื่อย
lêuay
రంపము


กรรไกร
gan′-grai′
కత్తెరలు


สกรู
sà′-groo
మర


ไขควง
kǎi′-kuang
మరలు తీయునది


ด้ายเย็บผ้า
dâi-yép′-pâ
కుట్టు దారము


พลั่ว
plûa
పార


ล้อหมุน
láw-mǒon′
రాట్నము


เกลียวสปริง
gay-lee-yûat-bhring′
సుడుల ధార


แกนม้วนสาย
gæn-múan-sǎi
నూలు కండె


สายเคเบิ้ลเหล็ก
sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
ఉక్కు కేబుల్


เทปกาว
tâyp-gao
కొలత టేపు


เกลียว
gleeo
దారము


เครื่องมือ
krêuang-meu
పనిముట్టు


กล่องเครื่องมือ
glàwng-krêuang-meu
పనిముట్ల పెట్టె


เกรียงทำสวน
griang-tam′-sǔan
తాపీ


แหนบ
næ̀p
పట్టకార్లు


เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
వైస్


อุปกรณ์เชื่อม
òop′-gawn-chêuam
వెల్డింగ్ పరికరాలు


รถเข็น
rót′-kěn′
చక్రపు ఇరుసు


ลวด
lûat
తీగ


เศษไม้
sàyt-mái′
చెక్క ముక్క


ประแจ
bhrà′-jæ
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము