தொடர்பு - ርክብ፡ ምብህሃል


ኣድራሻ
adirasha
முகவரி


ፊደላት እንግሊዝኛ
fīdelati inigilīzinya
எழுத்துத்தொகுதி


መልእኽቲ ተቀቢላ መልሲ ክትህብ እትኽእል ማሽን
meli’iẖitī tek’ebīla melisī kitihibi itiẖi’ili mashini
பதில் அளிக்கும் கருவி


ኣንቴና
anitēna
அலைக்கம்பம்


ጻውዒት
ts’awi‘īti
அழைப்பு


ናይ ኮምፕዩተር ከም ፍላሽ ዘገልግል መሳርሒ
nayi komipiyuteri kemi filashi zegeligili mesariḥī
குறுவட்டு


ርክብ:ምንጪ መራኸቢ
rikibi:minich’ī meraẖebī
தொடர்பு


ምስጢራውነት
misit’īrawineti
இரகசியத்தன்மை


ምትእስሳር
miti’isisari
இணைப்பு


ዝርርብ
ziriribi
கலந்துரையாடல்


ብኮምፕዩተር ዝግበር ዝተፋላለየ ዓይነት ርክብ
bikomipiyuteri zigiberi zitefalaleye ‘ayineti rikibi
மின்னஞ்சல்


መዛናግዒ
mezanagi‘ī
கேளிக்கை


ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት
bihits’uts’i kile’aẖi zelewo nibireti
எக்ஸ்பிரஸ் உருப்படி


ፋክስ
fakisi
தொலைநகல் இயந்திரம்


ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል
fīlimitati ziseriḥi tikali
திரைப்படத் துறை


ጽዋእ
ts’iwa’i
எழுத்துரு


ስላምታ
silamita
வாழ்த்து


ሰላምታ
selamita
வாழ்த்து


ካርተሊና
karitelīna
வாழ்த்து அட்டை


መስምዒ እዝኒ
mesimi‘ī izinī
ஹெட்ஃபோன்கள்


ግራፊካዊ መለለዪ
girafīkawī meleleyī
உருவகம்


ሓበሬታ
ḥaberēta
தகவல்


ናይ ኮምፕዩተር መርበብ ሓበሬታ
nayi komipiyuteri meribebi ḥaberēta
இணையம்


ቃለ መሕተት
k’ale meḥiteti
பேட்டி


ሰሌዳ:ሰደቃ
selēda:sedek’a
விசைப் பலகை


ደብዳቤ
debidabē
கடிதம்


ደብዳቤ
debidabē
கடிதம்


መጽሄት
mets’ihēti
செய்தி இதழ்


መራኸቢ
meraẖebī
வழி


ምክሬፎን
mikirēfoni
ஒலிவாங்கி


ተንቃሳቃሲት ተላፎን
tenik’asak’asīti telafoni
கைப்பேசி


ከም ፍላሽ ኮይኑ ንኢንተርነት ዘገልግል መሳርሒ
kemi filashi koyinu ni’īniterineti zegeligili mesariḥī
மோடம்


ሓደ ክፍሊ ኣካል ናይ ኮምፕዩተር
ḥade kifilī akali nayi komipiyuteri
கணிணித் திரை


ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር
nimets’iḥafī zegeligili kifali nayi komipiyuteri
கணிணிச் சுட்டி அட்டை


ዜና
zēna
செய்தி


ጋዜጣ
gazēt’a
செய்தித்தாள்


ጫውጫውታ:ረብሻ
ch’awich’awita:rebisha
இரைச்சல்


መዛኻኸሪ
mezaẖaẖerī
குறிப்பு


ኖታ ናይ ሙዙቃ
nota nayi muzuk’a
குறிப்பு


ተሌፎን ናይ ጽርግያ
telēfoni nayi ts’irigiya
கட்டணத் தொலைபேசி


ስእሊ
si’ilī
புகைப்படம்


መትሓዚ ስእሊ
metiḥazī si’ilī
புகைப்பட ஆல்பம்


ናይ ስእሊ ካርተሊና
nayi si’ilī karitelīna
பட அஞ்சலட்டை


ሳጹን ቤት ጽሕፈት ፖስታ
sats’uni bēti ts’iḥifeti posita
அஞ்சல் அலுவலகப் பெட்டி


ራድዮ
radiyo
வானொலி


ካብ ሳተላይት ዝቅበል ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ
kabi satelayiti zik’ibeli ēlekitironīkawī mesariḥī
அலை ஏற்பி


ኣብ ርሑቅ ኮንካ ትቆጻጸረሉ መሳርሒ ናይ ተሌቪዥን
abi riḥuk’i konika tik’ots’ats’erelu mesariḥī nayi telēvīzhini
தொலைக் கட்டுப்பாடு


ሳተላይት
satelayiti
செயற்கைக் கோள்


ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ
kabi resīveri weyi pirojekiteri tek’ebīlu si’ilī zeri’ī mesariḥī:megareja
திரை


ምልክት
milikiti
குறியீடு


ክታም
kitami
கையொப்பம்


ዝተራቀቀት ዓይነት ሞባይል ተሌፎን
ziterak’ek’eti ‘ayineti mobayili telēfoni
ஸ்மார்ட் ஃபோன்


መጉልሒ ድምጺ
meguliḥī dimits’ī
ஒலிபெருக்கி


ማሕተም
maḥitemi
தபால்தலை


ናውቲ ቤት ጽሕፈት
nawitī bēti ts’iḥifeti
எழுதுபொருள்கள்


ጻውዒት ተሌፎን
ts’awi‘īti telēfoni
தொலைபேசி அழைப்பு


ዝርርብ ተሌፎን
ziriribi telēfoni
தொலைபேசி உரையாடல்


ካሜራ ናይ ተሌቪዥን
kamēra nayi telēvīzhini
தொலைக்காட்சிக் கேமரா


ሓጺር ጽሑፍ ወይ መልእኽቲ
ḥats’īri ts’iḥufi weyi meli’iẖitī
உரை


ተሌቪዥን
telēvīzhini
தொலைக்காட்சி


ካሴት ናይ ቪድዮ
kasēti nayi vīdiyo
ஒளிநாடா


ረድዮ ሃለው
rediyo halewi
வாக்கி டாக்கி


ብዌብሳይት ዝመሓላለፍ ጽሐፍ
biwēbisayiti zimeḥalalefi ts’iḥāfi
இணைய வலைப் பக்கம்


ቃል
k’ali
வார்த்தை