Arsimimi - Education


archeology
Arkeologjia


atom
Atomi


board
Tabela


calculation
Llogaritja


calculator
Llogaritësi


certificate
Çertifikata


chalk
Shkumësi


class
Klasa


compass
Kompasi


compass
Busulla


country
Vendi


course
Kursi


diploma
Diploma


direction
Drejtimi


education
Arsimimi


filter
Filtri


formula
Formula


geography
Gjeografia


grammar
Gramatika


knowledge
Dituria


language
Gjuha


lesson
Mësimi


library
Biblioteka


literature
Literatura


mathematics
Matematika


microscope
Mikroskopi


number
Numri


number
Numri


pressure
Presioni


prism
Prizmi


professor
Profesori


pyramid
Piramidale


radioactivity
Radioaktiviteti


scales
Shkallët


space
Hapësira


statistics
Statistikat


studies
Studimet


syllable
Rrokje


table
Tabela


translation
Përkthimi


triangle
Trekëndëshi


umlaut
Umlauti


university
Universiteti


world map
Harta e botës