Komunikacija - Зв'язок


адреса
adresa
naslov


алфавіт
alfavit
abeceda


автовідповідач
avtovidpovidach
telefonski odzivnik


антена
antena
antena


виклик
vyklyk
klic


компакт-диск
kompakt-dysk
zgoščenka


комунікація
komunikatsiya
komunikacija


конфіденційність
konfidentsiynistʹ
zaupnost


з'єднання
z'yednannya
priključek


дискусія
dyskusiya
razprava


електронна пошта
elektronna poshta
elektronski naslov


технічне обслуговування
tekhnichne obsluhovuvannya
zabava


термінова пошта
terminova poshta
hitra pošiljka


факс
faks
telefaks


кіноіндустрія
kinoindustriya
filmska industrija


шрифт
shryft
pisava


привітання
pryvitannya
pozdrav


привіт
pryvit
pozdrav


вітальна листівка
vitalʹna lystivka
voščilnica


навушники
navushnyky
slušalke


піктограма
piktohrama
ikona


інформація
informatsiya
informacije


інтернет
internet
internet


інтерв'ю
interv'yu
intervju


клавіатура
klaviatura
tipkovnica


літера
litera
črka


лист
lyst
pismo


ілюстрований журнал
ilyustrovanyy zhurnal
revija


засіб інформації
zasib informatsiyi
medij


мікрофон
mikrofon
mikrofon


мобільний телефон
mobilʹnyy telefon
mobilni telefon


модем
modem
modem


монітор
monitor
monitor


килимок для миші
kylymok dlya myshi
miška


новина
novyna
novica


газета
hazeta
časopis


шум
shum
hrup


нотатка
notatka
obvestilo


нотатка
notatka
listek


телефон-автомат
telefon-avtomat
javna telefonska govorilnica


малюнок
malyunok
fotografija


фотоальбом
fotoalʹbom
album s fotografijami


листівка з видом
lystivka z vydom
razglednica


поштова скринька
poshtova skrynʹka
poštni predal


радіо
radio
radio


телефонна трубка
telefonna trubka
slušalka


дистанційний пульт
dystantsiynyy pulʹt
daljinski upravljalnik


супутник
suputnyk
satelit


екран
ekran
zaslon


знак
znak
znak


підпис
pidpys
podpis


смартфон
smartfon
pametni telefon


динамік
dynamik
zvočnik


поштова марка
poshtova marka
poštna znamka


поштовий папір
poshtovyy papir
pisemski papir


телефонний дзвінок
telefonnyy dzvinok
telefonski klic


телефонна розмова
telefonna rozmova
telefonski pogovor


телевізійна камера
televiziyna kamera
televizijska kamera


текст
tekst
besedilo


телевізор
televizor
televizor


відеокасета
videokaseta
video kaseta


рація
ratsiya
radijska komunikacijska naprava


веб-сторінка
veb-storinka
spletna stran


слово
slovo
beseda