Orodja - Інструменти


якір
yakir
sidro


ковадло
kovadlo
nakovalo


лезо
lezo
rezilo


дошка
doshka
deska


болт
bolt
zatič


ключ для відкривання пляшок
klyuch dlya vidkryvannya plyashok
odpirač za steklenice


мітла
mitla
metla


щітка
shchitka
krtača


відро
vidro
vedro


дискова пила
dyskova pyla
krožna žaga


консервний ніж
konservnyy nizh
odpirač za konzerve


ланцюг
lantsyuh
veriga


ланцюгова пила
lantsyuhova pyla
verižna žaga


долото
doloto
dleto


диск круглої пилки
dysk kruhloyi pylky
list krožne žage


свердлильний верстат
sverdlylʹnyy verstat
vrtalni stroj


совок
sovok
smetiščnica


садовий шланг
sadovyy shlanh
vrtna cev


терка
terka
strgalo


молоток
molotok
kladivo


петля
petlya
tečaj


гачок
hachok
kljuka


сходи
skhody
lestev


поштові ваги
poshtovi vahy
pisemska tehtnica


магніт
mahnit
magnet


кельня
kelʹnya
zidarska žlica


цвях
tsvyakh
žebelj


голка
holka
igla


мережа
merezha
omrežje


гайка
hayka
matica


шпатель
shpatelʹ
lopatica


піддон
piddon
paleta


вила
vyla
vile


рубанок
rubanok
oblič


плоскогубці
ploskohubtsi
klešče


візок
vizok
samokolnica


граблі
hrabli
grablje


ремонт
remont
popravilo


мотузка
motuzka
vrv


лінійка
liniyka
ravnilo


пила
pyla
žaga


ножиці
nozhytsi
škarje


гвинт
hvynt
vijak


викрутка
vykrutka
izvijač


швейні нитки
shveyni nytky
sukanec


лопата
lopata
lopata


прядка
pryadka
kolovrat


спіральна пружина
spiralʹna pruzhyna
spiralna vzmet


котушка
kotushka
tuljava


сталевий трос
stalevyy tros
jeklena žica


липка стрічка
lypka strichka
lepilni trak


різьба
rizʹba
navoj


інструмент
instrument
orodje


ящик для інструментів
yashchyk dlya instrumentiv
kovček z orodjem


шпатель
shpatelʹ
lopatica za vrtnarjenje


пінцет
pintset
pinceta


лещата
leshchata
primež


зварювальний апарат
zvaryuvalʹnyy aparat
varilna naprava


тачка
tachka
samokolnica


дріт
drit
žica


деревна стружка
derevna struzhka
ostružek


гайковий ключ
haykovyy klyuch
izvijač