Čas - Час


будильник
budylʹnyk
budilka


стародавні часи
starodavni chasy
antika


антикваріат
antykvariat
antični


календар-тижневик
kalendar-tyzhnevyk
terminski koledar


осінь
osinʹ
jesen


відпочинок
vidpochynok
počitek


календар
kalendar
koledar


століття
stolittya
stoletje


годинник
hodynnyk
ura


перерва на каву
pererva na kavu
odmor za kavo


дата
data
datum


електронний годинник
elektronnyy hodynnyk
digitalna ura


сонячне затемнення
sonyachne zatemnennya
sončni mrk


кінець
kinetsʹ
konec


майбутнє
maybutnye
prihodnost


історія
istoriya
zgodovina


пісочний годинник
pisochnyy hodynnyk
peščena ura


середньовіччя
serednʹovichchya
srednji vek


місяць
misyatsʹ
mesec


ранок
ranok
jutro


минуле
mynule
preteklost


кишеньковий годинник
kyshenʹkovyy hodynnyk
žepna ura


пунктуальність
punktualʹnistʹ
točnost


поспіх
pospikh
naglica


пори року
pory roku
letni časi


весна
vesna
pomlad


сонячний годинник
sonyachnyy hodynnyk
sončna ura


схід сонця
skhid sontsya
sončni vzhod


захід сонця
zakhid sontsya
sončni zahod


час
chas
čas


час
chas
čas


час очікування
chas ochikuvannya
čakalni čas


вихідні
vykhidni
konec tedna


рік
rik
leto