Ljudje - Люди


вік
vik
starost


тітка
titka
teta


дитина
dytyna
dojenček


няня
nyanya
varuška


хлопчик
khlopchyk
fant


брат
brat
brat


дитина
dytyna
otrok


подружня пара
podruzhnya para
zakonski par


дочка
dochka
hči


розлучення
rozluchennya
ločitev


ембріон
embrion
zarodek


заручини
zaruchyny
zaroka


велика родина
velyka rodyna
velika družina


сім'я
sim'ya
družina


флірт
flirt
flirt


пан
pan
gospod


дівчина
divchyna
dekle


подруга
podruha
punca


внучка
vnuchka
vnukinja


дідусь
didusʹ
dedek


бабуся
babusya
babica


бабця
babtsya
babica


бабуся і дідусь
babusya i didusʹ
stari starši


онук
onuk
vnuk


наречений
narechenyy
ženin


група
hrupa
skupina


помічник
pomichnyk
pomočnik


маленька дитина
malenʹka dytyna
majhen otrok


дама, жінка
dama, zhinka
dama


пропозиція одружитися
propozytsiya odruzhytysya
zaprositev za roko


шлюб
shlyub
zakonska zveza


мати
maty
mati


короткий сон
korotkyy son
dremanje


сусід
susid
sosed


молодята
molodyata
mladoporočenca


пара
para
par


батьки
batʹky
starši


партнер
partner
partner


вечірка
vechirka
zabava


люди
lyudy
ljudje


наречена
narechena
nevesta


черга
cherha
vrsta


прийом
pryyom
sprejem


побачення
pobachennya
zmenek


брат і сестра
brat i sestra
bratje in sestre


сестра
sestra
sestra


син
syn
sin


близнюк
blyznyuk
dvojček


дядя
dyadya
stric


одруження
odruzhennya
poroka


молодь
molodʹ
mladina