Pijače - Напої


алкоголь
alkoholʹ
alkohol


пиво
pyvo
pivo


пляшка пива
plyashka pyva
steklenica za pivo


кришка від пляшки
kryshka vid plyashky
kronski zamašek


капучино
kapuchyno
kapučino


шампанське
shampansʹke
šampanjec


келих для ігристого вина
kelykh dlya ihrystoho vyna
kozarec za šampanjec


коктейль
kokteylʹ
koktajl


кава
kava
kava


корок
korok
zamašek


штопор
shtopor
odpirač za steklenice


фруктовий сік
fruktovyy sik
sadni sok


воронка
voronka
lijak


кубик льоду
kubyk lʹodu
kocka ledu


глечик
hlechyk
vrček


чайник
chaynyk
kotliček za vodo


лікер
liker
liker


молоко
moloko
mleko


кружка
kruzhka
vrč


апельсиновий сік
apelʹsynovyy sik
pomarančni sok


глечик
hlechyk
vrč


пластиковий стаканчик
plastykovyy stakanchyk
plastična skodelica


червоне вино
chervone vyno
rdeče vino


соломинка
solomynka
slamica


чай
chay
čaj


чайник
chaynyk
čajnik


термос
termos
termovka


спрага
spraha
žeja


вода
voda
voda


віскі
viski
viski


біле вино
bile vyno
belo vino


вино
vyno
vino