ಪ್ರಕೃತಿ - निसर्ग


कंस
kansa
ಕಮಾನು


धान्याचे कोठार
dhān'yācē kōṭhāra
ಕಣಜ


एक झाड
ēka jhāḍa
ಕೊಲ್ಲಿ


समुद्रकिनारा
samudrakinārā
ಸಮುದ್ರ ತೀರ


बुडबुडा
buḍabuḍā
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ


गुहा
guhā
ಗುಹೆ


शेत
śēta
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು


अग्नी
agnī
ಬೆಂಕಿ


पावलाचा ठसा
pāvalācā ṭhasā
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು


पृथ्वीचा गोल
pr̥thvīcā gōla
ಭೂಮಂಡಲ


हंगामानंतर
haṅgāmānantara
ಕೊಯ್ಲು


गवत गाठी
gavata gāṭhī
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು


सरोवर
sarōvara
ಕೆರೆ


पान
pāna
ಎಲೆ


पर्वताची रांग
parvatācī rāṅga
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ


महासागर
mahāsāgara
ಸಾಗರ


विस्तीर्ण दृश्य
vistīrṇa dr̥śya
ಸುತ್ತು ನೋಟ


खडक
khaḍaka
ಬಂಡೆ


वसंत ऋतू
vasanta r̥tū
ಚಿಲುಮೆ


दलदलीचा प्रदेश
daladalīcā pradēśa
ಜೌಗು


झाड
jhāḍa
ಮರ


वृक्षाचे खोड
vr̥kṣācē khōḍa
ಮರದ ಕಾಂಡ


दरी
darī
ಕಣಿವೆ


दृश्य
dr̥śya
ನೋಟ


जलप्रधार
jalapradhāra
ಜಲಧಾರೆ


धबधबा
dhabadhabā
ಜಲಪಾತ


लाट
lāṭa
ಅಲೆ