ಮತ / ಧರ್ಮ - 宗教


イースター
īsutā
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ


イースターエッグ
īsutāeggu
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ


天使
tenshi
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ


ベル
beru
ಗಂಟೆ


聖書
seisho
ಬೈಬಲ್


司教
shikyō
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು


祝福
shukufuku
ಆಶೀರ್ವಾದ


仏教
bukkyō
ಬೌದ್ಧ ಮತ


キリスト教
kirisutokyō
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ


クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ


クリスマスツリー
kurisumasutsurī
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ


教会
kyōkai
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯhitsugi
ಶವ ಸಂಪುಟ


創造
sōzō
ಸೃಷ್ಟಿ


十字架
jūjika
ಶಿಲುಬೆ


悪魔
akuma
ದೆವ್ವkami
ದೇವರು


ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ


イスラム教
Isuramukyō
ಇಸ್ಲಾಮ್


ユダヤ教
Yudaya kyō
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ


瞑想
meisō
ಧ್ಯಾನ


ミイラ
mīra
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ


イスラム教徒
Isuramu kyōto
ಮುಸಲ್ಮಾನ


ローマ法王
rōma hōō
ಪೋಪ್


祈り
inori
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


聖職者
seishoku-sha
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ


宗教
shūkyō
ಮತ


礼拝
reihai
ದೇವತಾರಾಧನೆ


ユダヤ教
Yudaya kyō
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ


寺院
jiin
ದೇವಸ್ಥಾನhaka
ಸಮಾಧಿ