ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ - 教育


考古学
kōkogaku
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ


原子
genshi
ಅಣು


ボード
bōdo
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ


計算
keisan
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ


電卓
dentaku
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ


証明書
shōmei-sho
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ


チョーク
chōku
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ


クラス
kurasu
ತರಗತಿ


コンパス
konpasu
ಕೈವಾರ


羅針盤
rashinban
ದಿಕ್ಸೂಚಿkuni
ದೇಶ


コー​​ス
kō su
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ


卒業証書
sotsugyō shōsho
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ


方位
hōi
ದಿಕ್ಕುಗಳು


教育
kyōiku
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ


フィルタ
firuta
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕshiki
ಸೂತ್ರ


地理
chiri
ಭೂಗೋಳ


文法
bunpō
ವ್ಯಾಕರಣ


知識
chishiki
ಅರಿವು


言語
gengo
ಭಾಷೆ


レッスン
ressun
ಪಾಠ


図書館
toshokan
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ


文学
bungaku
ಸಾಹಿತ್ಯ


数学
sūgaku
ಗಣಿತ


顕微鏡
kenbikyō
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕkazu
ಅಂಕಿ


数字
sūji
ಸಂಖ್ಯೆ


圧力
atsuryoku
ಒತ್ತಡ


プリズム
purizumu
ಪಟ್ಟಕ


教授
kyōju
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ピラミッド
piramiddo
ಪಿರಮಿಡ್ಡು


放射能
hōshanō
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ


はかり
hakari
ತಕ್ಕಡಿ


宇宙
uchū
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ


統計
tōkei
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ


研究
kenkyū
ವ್ಯಾಸಂಗ


音節
onsetsu
ಉಚ್ಚಾರ


テーブル
tēburu
ಮೇಜು


翻訳
hon'yaku
ಭಾಷಾಂತರ


三角形
sankakkei
ತ್ರಿಕೋಣ


ウムラウト
umurauto
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ


大学
daigaku
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ


世界地図
sekai chizu
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ