ಸಂಗೀತ - Musik


akordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್


balalaika
ಬಲಲೈಕಾ


band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ


gitar banjo
ಬಾಂಜೊ


klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್


konser
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ


gendang
ಮದ್ದಲೆ


drum
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು


suling
ಕೊಳಲು


grand piano
ಪಿಯಾನೊ


gitar
ಗಿಟಾರ್


aula
ಸಭಾಂಗಣ


keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ


harmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್


musik
ಸಂಗೀತ


penyangga teks musik
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು


not
ಸ್ವರ


organ
ಆರ್ಗನ್


piano
ಪಿಯಾನೊ


saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್


penyanyi
ಹಾಡುಗಾರ


senar
ತಂತಿ


terompet
ತುತ್ತೂರಿ


pemain terompet
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು


biola
ಪಿಟೀಲು


tas biola
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ


xilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್