छोटे जानवर - 小动物


蚂蚁
mǎyǐ
चींटी


甲虫
jiǎchóng
भृंगniǎo
पक्षी


鸟笼
niǎo lóng
पिंजड़ा


禽舍
qín shě
पक्षी


大黄蜂
dà huángfēng
भौंरा


蝴蝶
húdié
तितली


毛毛虫
máomao chóng
कमला


蜈蚣
wúgōng
चालीसपदxiè
केकड़ा


苍蝇
cāngyíng
मक्खी


青蛙
qīngwā
मेंढक


金鱼
jīnyú
ज़र्द मछली


蚱蜢
zhàměng
तृण - भोजी टिड्डा


豚鼠
túnshǔ
गिनी पिग


仓鼠
cāngshǔ
हम्सटर


刺猬
cìwèi
हाथी


蜂鸟
fēngniǎo
कुछ पक्षी जिनके पंखों के फड़फड़ाने से भनभनाने की आवाज आती है


鬣蜥
liè xī
गोधा


昆虫
kūnchóng
कीट


水母
shuǐmǔ
जेलिफ़िश


小猫
xiǎo māo
बिल्ली का बच्चा


瓢虫
piáo chóng
एक प्रकार का गुबरैला


蜥蜴
xīyì
छिपकलीshī
जूं


土拨鼠
tǔ bō shǔ
गिलहरी की जाति का एक जन्तु


蚊子
wén zi
मच्छरshǔ
माउस


牡蛎
mǔlì
सीप


蝎子
xiēzi
बिच्छू


海马
hǎimǎ
कुंजी


贝类
bèi lèi
खोलxiā
झींगा


蜘蛛
zhīzhū
मकड़ी


蜘蛛网
zhīzhū wǎng
मकड़ी का जाला


海星
hǎixīng
तारामछली


黄蜂
huángfēng
हड्डा