אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

Gefühle

‫רגשות

Tiere

‫בעלי חיים

Sport

‫ספורט

Musik

‫מוסיקה

Büro

‫משרד

Getränke

‫משקאות

Menschen

‫אנשים

Zeit

‫זמן

Umwelt

‫סביבה

Verpackung

‫אריזות

Werkzeuge

‫כלים

Verkehr

‫תנועה

Früchte

‫פירות

Freizeit

‫פנאי

Militär

‫צבא

Kleidung

‫לבוש

Kommunikation

‫תקשורת

Technik

‫טכנולוגיה

Wohnung

‫דירה

Essen

‫מזון

Berufe

‫מקצועות

Gemüse

‫ירקות

Gegenstände

‫חפצים

Bildung

‫השכלה

Körper

‫גוף

Natur

‫טבע

Finanzen

‫כספים

Möbel

‫רהיטים

Religion

‫דת

Pflanzen

‫צמחים

Abstrakta

‫מונחים מופשטים

Küchengeräte

‫מכשירי מטבח

Materialien

‫חומרים

Gesundheit

‫בריאות

Auto

‫מכונית

Künste

‫אומנות

Stadt

‫עיר

Wetter

‫מזג אויר

Einkauf

‫קניות

Architektur

‫ארכיטקטורה

Große Tiere

‫בעלי חיים גדולים

Kleine Tiere

‫בעלי חיים קטנים