واژگان

‫مردم» Persone

games images

l‘età
‫سن

games images

la zia
‫عمّه، خاله

games images

il neonato
‫نوزاد

games images

la babysitter
‫بیبی سیتر

games images

il ragazzo
‫پسر

games images

il fratello
‫برادر

games images

il bambino
‫کودک

games images

la coppia
‫زوج

games images

la figlia
‫دختر

games images

il divorzio
‫طلاق

games images

l‘embrione
‫جنین

games images

il fidanzamento
‫نامزدی

games images

la parentela
‫خانواده بزرگ

games images

la famiglia
‫خانواده

games images

il flirt
‫لاس

games images

l‘uomo
‫آقا

games images

la ragazza
‫دختر

games images

la fidanzata
‫دوست دختر

games images

la nipote
‫نوه

games images

il nonno
‫پدر بزرگ

games images

la nonna
‫مادربزرگ

games images

la nonna
‫مادربزرگ

games images

i nonni
‫پدربزرگ و مادربزرگ

games images

il nipote
‫نوه

games images

lo sposo
‫داماد

games images

il gruppo
‫گروه

games images

l‘aiutante
‫یاور

games images

l‘infante
‫نوزاد

games images

la donna
‫خانم

games images

la proposta di matrimonio
‫پیشنهاد ازدواج

games images

il matrimonio
‫ازدواج

games images

la madre
‫مادر

games images

il sonnellino
‫چرُت

games images

il vicino
‫همسایه

games images

gli sposi
‫تازه ازدواج کرده

games images

la coppia
‫زوح

games images

i genitori
‫والدین

games images

il partner
‫همسر

games images

la festa
‫پارتی

games images

le persone
‫مردم

games images

la sposa
‫عروس

games images

la coda
‫صف

games images

il ricevimento
‫پذیرش

games images

l‘appuntamento
‫قرار ملاقات

games images

i fratelli
‫خواهر و برادر

games images

la sorella
‫خواهر

games images

il figlio
‫پسر

games images

i gemelli
‫دوقلو

games images

lo zio
‫دایی، عمو

games images

il matrimonio
‫مراسم عقد

games images

i giovani
‫جوانان