واژگان

‫امور مالی   »   Finances

ATM

‫دستگاه خودپرداز

account

‫حساب

bank

‫بانک

bill

‫اسکناس

check

‫چک

checkout

‫صندوق

coin

‫سکّه

currency

‫ارز

diamond

‫الماس

dollar

‫دلار

donation

‫اهداء

euro

‫یورو

exchange rate

‫نرخ ارز

gold

‫طلا

luxury

‫تجملات

market price

‫شاخص بورس

membership

‫عضویت

money

‫پول

percentage

‫درصد

piggy bank

‫قلّک

price tag

‫قیمت

purse

‫کیف پول

receipt

‫رسید

stock exchange

‫بورس

trade

‫تجارت

treasure

‫گنج

wallet

‫کیف پول

wealth

‫ثروت
برگرد