واژگان

‫طبیعت   »   Nature

arc

‫قوس

barn / stable

‫انبار

bay

‫خلیج

beach

‫ساحل

bubble

‫حباب

cave

‫غار

farm

‫مزرعه

fire

‫آتش

footprint

‫رد پا

globe

‫کره

harvest

‫محصول

hay bales

‫عدل یونجه

lake

‫دریاچه

leaf

‫برگ

mountain

‫کوه

ocean

‫اقیانوس

panorama

‫چشم انداز

rock

‫صخره

spring

‫چشمه

swamp

‫باتلاق

tree

‫درخت

tree trunk

‫تنه درخت

valley

‫درّه

view

‫منظره

water jet

‫فوّاره

waterfall

‫آبشار

wave

‫موج
برگرد