‫آموزش و پرورش - Bildung


die Archäologie
‫باستان شناسی


das Atom, e
‫اتم


die Tafel, n
‫ تخته


die Berechnung, en
‫محاسبه


der Taschenrechner, -
‫ماشین حساب


die Urkunde, n
‫گواهینامه


die Kreide
‫گچ


die Klasse, n
‫کلاس


der Zirkel, -
‫پرگار


der Kompass, "e
‫قطب نما


das Land, "er
‫کشور


der Kurs, e
‫کلاس


das Diplom, e
‫دانش نامه


die Himmelsrichtung, en
‫جهت


die Bildung
‫آموزش


der Filter, -
‫فیلتر


die Formel, n
‫فرمول


die Geographie
‫جغرافیا


die Grammatik, en
‫دستور زبان


das Wissen
‫دانش


die Sprache, n
‫زبان


der Unterricht
‫درس


die Bibliothek, en
‫کتابخانه


die Literatur, en
‫ادبیات


die Mathematik
‫ریاضیات


das Mikroskop, e
‫میکروسکوپ


die Zahl, en
‫عدد


die Nummer, n
‫شماره


der Druck
‫فشار


das Prisma, Prismen
‫منشور


der Professor, en
‫استاد


die Pyramide, n
‫هرم


die Radioaktivität
‫رادیواکتیویته


die Waage, n
‫ترازو


der Weltraum
‫فضا


die Statistik, en
‫آمار


das Studium, Studien
‫تحصیلات


die Silbe, n
‫هجا


die Tabelle, n
‫جدول


die Übersetzung, en
‫ترجمه


das Dreieck, e
‫مثلث


der Umlaut, e
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


die Universität, en
‫دانشگاه


die Weltkarte, n
‫نقشه جهان