واژگان

‫خرید   »   Шопінг

хлебапякарня

chliebapiakarnia
‫نانوایی

штрых-код

štrych-kod
‫بارکُد

кніжны магазін

knižny mahazin
‫کتابفروشی

кафэ

kafe
‫کافه

аптэка

apteka
‫داروخانه

хімчыстка

chimčystka
‫خشک شویی

кветкавы магазін

kvietkavy mahazin
‫گل فروشی

падарунак

padarunak
‫هدیه

рынак

rynak
‫بازار

крыты рынак

kryty rynak
‫مرکز خرید

газетны кіёск

hazietny kijosk
‫دکه روزنامه فروشی

аптэка

apteka
‫داروخانه

паштовае аддзяленне

paštovaje addzialiennie
‫اداره پست

ганчарня

hančarnia
‫سفالگری

продаж

prodaž
‫فروش

магазін

mahazin
‫فروشگاه

шопінг

šopinh
‫خرید

сумка для шопінга

sumka dlia šopinha
‫کیسه خرید

кошык для шопінга

košyk dlia šopinha
‫سبد خرید

тачка для шопінга

tačka dlia šopinha
‫چرخ خرید

шопінг тур

šopinh tur
‫تور خرید
برگرد