واژگان

‫اتومبیل   »   Аўтамабіль

паветраны фільтр

pavietrany fiĺtr
‫فیلتر هوا

аварыя

avaryja
‫خرابی

кэмпер

kempier
‫ماشین کاروان

акумулятар аўтамабіля

akumuliatar aŭtamabilia
‫باتری اتومبیل

дзіцячае сядзенне

dziciačaje siadziennie
‫صندلی بچّه

шкода

škoda
‫آسیب

дызель

dyzieĺ
‫دیزل

выхлапная труба

vychlapnaja truba
‫لوله اگزوز

спусшчанае кола

spusščanaje kola
‫لاستیک پنچر

аўтазапраўляльная станцыя

aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
‫پمپ بنزین

фара

fara
‫چراغ

капот

kapot
‫کاپوت ماشین

дамкрат

damkrat
‫جک

каністра

kanistra
‫قوطی ذخیره

сметнік

smietnik
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

задняя частка кузава

zadniaja častka kuzava
‫عقب

задні ліхтар

zadni lichtar
‫نور عقب

люстэрка задняга выгляду

liusterka zadniaha vyhliadu
‫آینه عقب

вандроўка

vandroŭka
‫نقل

вобад

vobad
‫رینگ ماشین

свечкі запальвання

sviečki zapaĺvannia
‫شمع ماشین

тахометр

tachomietr
‫سرعت سنج

білет

biliet
‫جریمه

шына

šyna
‫لاستیک

паслуга буксіроўкі аўтамабіля

pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
‫مکانیک سیار

марачны аўтамабіль

maračny aŭtamabiĺ
‫اتومبیل قدیمی

кола

kola
‫چرخ
برگرد