‫اتومبیل - Аўтамабіль


паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
‫فیلتر هوا


аварыя
avaryja
‫خرابی


кэмпер
kempier
‫ماشین کاروان


акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
‫باتری اتومبیل


дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
‫صندلی بچّه


шкода
škoda
‫آسیب


дызель
dyzieĺ
‫دیزل


выхлапная труба
vychlapnaja truba
‫لوله اگزوز


спусшчанае кола
spusščanaje kola
‫لاستیک پنچر


аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
‫پمپ بنزین


фара
fara
‫چراغ


капот
kapot
‫کاپوت ماشین


дамкрат
damkrat
‫جک


каністра
kanistra
‫قوطی ذخیره


сметнік
smietnik
‫محوّطه کالاهای اسقاطی


задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
‫عقب


задні ліхтар
zadni lichtar
‫نور عقب


люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
‫آینه عقب


вандроўка
vandroŭka
‫نقل


вобад
vobad
‫رینگ ماشین


свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
‫شمع ماشین


тахометр
tachomietr
‫سرعت سنج


білет
biliet
‫جریمه


шына
šyna
‫لاستیک


паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
‫مکانیک سیار


марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
‫اتومبیل قدیمی


кола
kola
‫چرخ