واژگان

‫انتزاعی» Абстрактныя тэрміны

games images

адміністрацыя
administracyja
‫مدیریت بازرگانی

games images

рэклама
reklama
‫تبلیغات

games images

стрэлка
strelka
‫فلش

games images

забарона
zabarona
‫ممنوعیت

games images

кар‘ера
karjera
‫حرفه

games images

цэнтр
centr
‫مرکز

games images

выбар
vybar
‫انتخاب

games images

супрацоўніцтва
supracoŭnictva
‫همکاری

games images

колер
kolier
‫رنگ

games images

кантакт
kantakt
‫تماس

games images

небяспека
niebiaspieka
‫خطر

games images

прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
‫اعلام عشق

games images

зніжэнне
znižennie
‫کاهش

games images

вызначэнне
vyznačennie
‫تعریف

games images

розніца
roznica
‫تفاوت

games images

цяжкасць
ciažkasć
‫سختی

games images

кірунак
kirunak
‫جهت

games images

адкрыццё
adkryccio
‫کشف

games images

непарадак
nieparadak
‫نامرتب

games images

далечыня
daliečynia
‫دور

games images

адлегласць
adliehlasć
‫مسافت

games images

разнастайнасць
raznastajnasć
‫تنوع

games images

намаганне
namahannie
‫تلاش

games images

даследаванне
dasliedavannie
‫اکتشاف

games images

падзенне
padziennie
‫سقوط

games images

сіла
sila
‫نیرو

games images

водар
vodar
‫عطر

games images

свабода
svaboda
‫آزادی

games images

прывід
pryvid
‫شبح

games images

палова
palova
‫نیمه

games images

вышыня
vyšynia
‫ارتفاع

games images

дапамога
dapamoha
‫کمک

games images

схованка
schovanka
‫مخفی گاه

games images

радзіма
radzima
‫میهن

games images

гігіена
hihijena
‫بهداشت

games images

ідэя
ideja
‫نظر

games images

ілюзія
iliuzija
‫توهّم

games images

уяўленне
ujaŭliennie
‫تخیّل

games images

інтэлект
inteliekt
‫هوش

games images

запрашэнне
zaprašennie
‫دعوت

games images

справядлівасць
spraviadlivasć
‫عدالت

games images

святло
sviatlo
‫نور

games images

знешні выгляд
zniešni vyhliad
‫نگاه

games images

страта
strata
‫زیان

games images

павелічэнне
pavieličennie
‫بزرگ نمایی

games images

памылка
pamylka
‫اشتباه

games images

забойства
zabojstva
‫قتل

games images

нацыя
nacyja
‫ملّت

games images

навізна
navizna
‫تازگی

games images

варыянт
varyjant
‫گزینه

games images

цярпенне
ciarpiennie
‫صبر

games images

планаванне
planavannie
‫برنامه ریزی

games images

праблема
prabliema
‫مشکل

games images

абарона
abarona
‫حفاظت

games images

адлюстраванне
adliustravannie
‫بازتاب

games images

рэспубліка
respublika
‫جمهوری

games images

рызыка
ryzyka
‫خطر

games images

бяспека
biaspieka
‫ایمنی

games images

таямніца
tajamnica
‫راز

games images

сэкс
seks
‫جنسیّت

games images

цень
cień
‫سایه

games images

памер
pamier
‫اندازه

games images

салідарнасць
salidarnasć
‫همبستگی

games images

поспех
pospiech
‫موفقیت

games images

падтрымка
padtrymka
‫پشتیبانی

games images

традыцыя
tradycyja
‫سنّت

games images

вага
vaha
‫وزن