‫طبیعت - Прырода


дуга
duha
‫قوس


хлеў
chlieŭ
‫انبار


заліў
zaliŭ
‫خلیج


пляж
pliaž
‫ساحل


бурбалка
burbalka
‫حباب


пячора
piačora
‫غار


гаспадарка
haspadarka
‫مزرعه


агонь
ahoń
‫آتش


след
slied
‫رد پا


глобус
hlobus
‫کره


ўраджай
ŭradžaj
‫محصول


пак сена
pak siena
‫عدل یونجه


возера
voziera
‫دریاچه


ліст
list
‫برگ


гара
hara
‫کوه


акіян
akijan
‫اقیانوس


панарама
panarama
‫چشم انداز


скала
skala
‫صخره


крыніца
krynica
‫چشمه


балота
balota
‫باتلاق


дрэва
dreva
‫درخت


ствол дрэва
stvol dreva
‫تنه درخت


даліна
dalina
‫درّه


від
vid
‫منظره


бруя вады
bruja vady
‫فوّاره


вадаспад
vadaspad
‫آبشار


хваль
chvaĺ
‫موج