واژگان

‫مردم   »   Людзі

узрост

uzrost
‫سن

цётка

ciotka
‫عمّه، خاله

немаўля

niemaŭlia
‫نوزاد

няня

niania
‫بیبی سیتر

хлопчык

chlopčyk
‫پسر

брат

brat
‫برادر

дзіця

dzicia
‫کودک

пара

para
‫زوج

дачка

dačka
‫دختر

развод

razvod
‫طلاق

эмбрыён

embryjon
‫جنین

заручыны

zaručyny
‫نامزدی

вялікая сям‘я

vialikaja siamja
‫خانواده بزرگ

сям‘я

siamja
‫خانواده

флірт

flirt
‫لاس

джэнтльмен

džentĺmien
‫آقا

дзяўчына

dziaŭčyna
‫دختر

сяброўка

siabroŭka
‫دوست دختر

унучка

unučka
‫نوه

дзед

dzied
‫پدر بزرگ

бабуля

babulia
‫مادربزرگ

бабуля

babulia
‫مادربزرگ

бабуля і дзядуля

babulia i dziadulia
‫پدربزرگ و مادربزرگ

унук

unuk
‫نوه

жаніх

žanich
‫داماد

група

hrupa
‫گروه

памочнік

pamočnik
‫یاور

маленькае дзіця

malieńkaje dzicia
‫نوزاد

лэдзі

ledzi
‫خانم

прапанова рукі і сэрца

prapanova ruki i serca
‫پیشنهاد ازدواج

шлюб

šliub
‫ازدواج

маці

maci
‫مادر

дрымота

drymota
‫چرُت

сусед

susied
‫همسایه

маладыя

maladyja
‫تازه ازدواج کرده

пара

para
‫زوح

бацькі

baćki
‫والدین

партнёр

partnior
‫همسر

вечарына

viečaryna
‫پارتی

людзі

liudzi
‫مردم

нявеста

niaviesta
‫عروس

чарга

čarha
‫صف

прыём

pryjom
‫پذیرش

спатканне

spatkannie
‫قرار ملاقات

браты і сёстры

braty i siostry
‫خواهر و برادر

сястра

siastra
‫خواهر

сын

syn
‫پسر

двайняты

dvajniaty
‫دوقلو

дзядзька

dziadźka
‫دایی، عمو

вяселле

viasiellie
‫مراسم عقد

моладзь

moladź
‫جوانان
برگرد