واژگان

‫حیوانات   »   Жывёлы

нямецкая аўчарка

niamieckaja aŭčarka
‫سگ

жывёла

žyviola
‫حیوان

дзюба

dziuba
‫منقار

бабёр

babior
‫سگ آبی

укус

ukus
‫نیش

дзік

dzik
‫گراز

клетка

klietka
‫قفس

цяля

cialia
‫گوساله

кот

kot
‫گربه

кураня

kurania
‫جوجه

курыца

kuryca
‫مرغ

алень

alień
‫آهو

сабака

sabaka
‫سگ

дэльфін

deĺfin
‫دلفین

качка

kačka
‫اردک

арол

arol
‫عقاب

пяро

piaro
‫پَر

фламінга

flaminha
‫فلامینگو

жарабя

žarabia
‫کره اسب

корм

korm
‫غذای حیوانات

ліса

lisa
‫روباه

казёл

kaziol
‫بز

гусь

huś
‫غاز

заяц

zajac
‫خرگوش

курыца

kuryca
‫مرغ

чапля

čaplia
‫حواصیل

рог

roh
‫شاخ

падкова

padkova
‫نعل اسب

ягня

jahnia
‫برّه

прывязь

pryviaź
‫افسار

амар

amar
‫خرچنگ

любоў да жывёл

liuboŭ da žyviol
‫عشق به حیوانات

малпа

malpa
‫میمون

морда

morda
‫پوزه

гняздо

hniazdo
‫لانه

сава

sava
‫جغد

папугай

papuhaj
‫طوطی

паўлін

paŭlin
‫طاووس

пелікан

pielikan
‫پلیکان

пінгвін

pinhvin
‫پنگوئن

хатняя жывёла

chatniaja žyviola
‫حیوان خانگی

голуб

holub
‫کبوتر

трус

trus
‫خرگوش

певень

pievień
‫خروس

марскі леў

marski lieŭ
‫خوک دریایی

чайка

čajka
‫مرغ دریایی

цюлень

ciulień
‫خوک آبی

авечка

aviečka
‫گوسفند

змяя

zmiaja
‫مار

бусел

busiel
‫لک لک

лебедзь

liebiedź
‫قو

фарэль

fareĺ
‫ماهی قزل آلا

індык

indyk
‫بوقلمون

чарапаха

čarapacha
‫لاک پشت

грыф

hryf
‫کرکس

воўк

voŭk
‫گرگ
برگرد