Grad - Місто


аеропорт
aeroport
aerodrom


житловий будинок
zhytlovyy budynok
stambena zgrada


банк
bank
klupa


велике місто
velyke misto
velegrad


велосипедна доріжка
velosypedna dorizhka
biciklistička staza


гавань для човнів
havanʹ dlya chovniv
luka


столиця
stolytsya
glavni grad


дзвоновий дзвін
dzvonovyy dzvin
zvonca


кладовище
kladovyshche
groblje


кінотеатр
kinoteatr
kino


місто
misto
grad


карта міста
karta mista
plan grada


злочинність
zlochynnistʹ
kriminalitet


демонстрація
demonstratsiya
demonstracije


ярмарок
yarmarok
sajam


пожежна команда
pozhezhna komanda
vatrogasci


фонтан
fontan
fontana


сміття
smittya
smeće


порт
port
luka


готель
hotelʹ
hotel


гідрант
hidrant
hidrant


орієнтир
oriyentyr
znamenitost


поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
poštansko sanduče


сусідство
susidstvo
susjedstvo


неонове освітлення
neonove osvitlennya
neonsko svjetlo


нічний клуб
nichnyy klub
noćni klub


старе місто
stare misto
stari grad


опера
opera
opera


парк
park
park


лавка у парку
lavka u parku
klupa u parku


місце стоянки
mistse stoyanky
parking


телефонна будка
telefonna budka
telefonska govornica


поштовий індекс
poshtovyy indeks
poštanski broj


в'язниця
v'yaznytsya
zatvor


пивна
pyvna
kafana


пам'ятки
pam'yatky
znamenitosti


горизонт
horyzont
linija horizonta


вуличний ліхтар
vulychnyy likhtar
ulična svjetiljka


туристичне бюро
turystychne byuro
turistička agencija


башта
bashta
kula


тунель
tunelʹ
tunel


транспортний засіб
transportnyy zasib
vozilo


село
selo
selo


водонапірна башта
vodonapirna bashta
vodeni toranj