Словарный запас

абстрактнэ зэхэшIыкI» Абстрактні поняття

games images

управління
upravlinnya
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

games images

реклама
reklama
реклам, къэбарягъашI

games images

стріла
strila
щэбзащ

games images

заборона
zaborona
Iизын зыхэмылъыр

games images

кар‘єра
kar‘yera
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

games images

середина
seredyna
гузэгу

games images

вибір
vybir
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

games images

співпраця
spivpratsya
Iоф зэдэшIэныр

games images

колір
kolir
шъо

games images

контакт
kontakt
контакт, зэгурыIоныр

games images

небезпека
nebezpeka
щынагъо

games images

освідчення в коханні
osvidchennya v kokhanni
шIу зэрилъэгъурэр риIон

games images

руйнування
ruynuvannya
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

games images

визначення
vyznachennya
гъэунэфыныр

games images

різниця
riznytsya
зэфэмыдэныгъ

games images

труднощі
trudnoshchi
къиныгъу

games images

напрямок
napryamok
направление

games images

відкриття
vidkryttya
къэгъотыгъакIэр

games images

безлад
bezlad
тэрэзыджэ

games images

далечінь
dalechinʹ
чыжьагъ

games images

відстань
vidstanʹ
чIыгууанэ

games images

різноманіття
riznomanittya
зэфэмыдэныгъ

games images

зусилля
zusyllya
уилъэкI епхьылIэныр

games images

дослідження
doslidzhennya
уплъэкIуныр, ушэтыныр

games images

падіння
padinnya
тефэныр укIорэиныр

games images

сила
syla
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

games images

аромат
aromat
мэ IашIу

games images

свобода
svoboda
шъхьафитныгъ

games images

привид
pryvyd
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

games images

половина
polovyna
ыныкъу

games images

висота
vysota
лъэгагъ

games images

допомога
dopomoha
IэпыIэгъу

games images

сховище
skhovyshche
гъэбылъыпIэ

games images

батьківщина
batʹkivshchyna
родинэ, хэкужъ

games images

чистота
chystota
къэбзэныгъ

games images

ідея
ideya
идей

games images

ілюзія
ilyuziya
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

games images

фантазія
fantaziya
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

games images

інтелект
intelekt
акъылышIоныгъ

games images

запрошення
zaproshennya
къегъэблэгъэныр

games images

справедливість
spravedlyvistʹ
зэфагъ

games images

світло
svitlo
нэф, нэфын

games images

погляд
pohlyad
плъакIэ

games images

втрата
vtrata
шIокIодыныр, чIэнэныр

games images

збільшення
zbilʹshennya
хэхъоныр

games images

помилка
pomylka
хэукъоныгъ

games images

вбивство
vbyvstvo
укIыныгъ

games images

нація
natsiya
нацие

games images

новизна
novyzna
къежьэгъакI

games images

можливість
mozhlyvistʹ
амал

games images

терпіння
terpinnya
щыIагъ

games images

планування
planuvannya
ихъухьаныр

games images

проблема
problema
проблем

games images

захист
zakhyst
къэухъумэныгъ

games images

відображення
vidobrazhennya
къэгъэлъэгъоныр

games images

республіка
respublika
республик

games images

ризик
ryzyk
теушхоныгъ, екуныгъ

games images

безпека
bezpeka
щынэгъончъагъ

games images

таємниця
tayemnytsya
шъэфы

games images

стать
statʹ
пол, хъуа-бза

games images

тінь
tinʹ
жьау

games images

розмір
rozmir
иинагъ

games images

солідарність
solidarnistʹ
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

games images

успіх
uspikh
гъэхьагъэ

games images

підтримка
pidtrymka
IэпыIэгъу

games images

традиція
tradytsiya
хабзэ афэхъугъэр

games images

вага
vaha
онтэгъугъэ, хьылъагъ