banner

เรียนรู้ภาษาเดนมาร์กอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยหลักสูตรภาษา MP3 ฟรีของเรา ภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษาต่างประเทศประกอบด้วยบทเรียนง่ายๆ 100 บทเรียน บทเรียนทั้งหมดฟรี บทสนทนาและประโยคพูดโดยเจ้าของภาษา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์มาก่อน คุณสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ทันที!

สารบัญ