TEST 57: magyar - kínai

Drag the word to the blank!
两 - 千 - 午 - 察 - 左 - 座 - 点 - 行 - 视 - 言 - 走 - 酒 - 钟 - 门 - 静 -

1. a rendőrséget hívja > 叫 警
2. a tévében lát > 在 电 里 看 到
3. Két tükörtojást kérnék. > 我 想 要 个 荷 包 蛋 。
4. sört rendel > 要 份 啤
5. ma délután > 今 天 下
6. Hagyjál nyugton / békén! > 别 吵 我 / 安 和 好 吧 !
7. balra hajt > 行 驶
8. helyet foglal >
9. Mennyi az idő? / Hány óra? > 现 在 多 晚 了 ? / 现 在 几 钟 了 ?
10. elment / már messzire jár > 他 不 在 了 / 他 已 经 远 高 飞
11. emberek ezrei >
12. kopognak > 有 人 敲
13. nyelvet tanul > 学 一 种 语
14. az órára néz > 或 表
15. ez nem megy > 这 不

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!