การศึกษา - Formation


l'archéologie (f.)
โบราณคดี


l'atome (m.)
อะตอม


le tableau
กระดาน


le calcul
การคำนวณ


la calculatrice
เครื่องคิดเลข


le document officiel
ใบรับรอง


la craie
ชอล์ก


la classe
ชั้นเรียน


le compas
วงเวียน


la boussole
เข็มทิศ


le pays
ประเทศ


cours
ชั้นเรียน


le diplôme
อนุปริญญา


le point cardinal
ทิศทาง


l'enseignement (m.)
การศึกษา


le filtre
ตัวกรอง


la formule
สูตร


la géographie
ภูมิศาสตร์


la grammaire
ไวยากรณ์


le savoir
ความรู้


la langue
ภาษา


la leçon
การสอน


la bibliothèque
ห้องสมุด


la littérature
วรรณคดี


les mathématiques (f. pl.)
คณิตศาสตร์


le microscope
กล้องจุลทรรศน์


le nombre
จำนวน


le nombre
ตัวเลข


la pression
ความดัน


le prisme
ปริซึม


le professeur
ศาสตราจารย์


la pyramide
ปิรามิด


la radioactivité
กัมมันตภาพรังสี


la balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก


l'espace (m.)
อวกาศ


la statistique
สถิติ


les études (f. pl.)
การศึกษา


la syllabe
พยางค์


le tableau
ตาราง


la traduction
การแปล


le triangle
รูปสามเหลี่ยม


le tréma
เครื่องหมายบนสระ


l'université (f.)
มหาวิทยาลัย


le planisphère
แผนที่โลก