சிப்பக்கட்டணம் - Packaging


aluminum foil
அலுமினிய மென்தகடு


barrel
பீப்பாய்


basket
கூடை


bottle
புட்டி


box
பெட்டி


box of chocolates
சாக்லெட் பெட்டி


cardboard
அட்டை


content
உள்ளடக்கம்


crate
சட்டப்பெட்டி


envelope
உறை


knot
முடிச்சு


metal box
உலோகப் பெட்டி


oil drum
எண்ணெய் டிரம்


packaging
சிப்பக்கட்டணம்


paper
காகிதம்


paper bag
காகிதப் பை


plastic
நெகிழி


tin / can
கேன்


tote bag
தோள் பை


wine barrel
மது பீப்பாய்


wine bottle
மது பாட்டில்


wooden box
மரப் பெட்டி