காலம் - Time


alarm clock
ஒலிக்கடிகாரம்


ancient history
பண்டைய வரலாறு


antique
பழங்காலத்துக்குரிய


appointment book
சந்திப்புப் புத்தகம்


autumn / fall
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி


break
இடைவெளி


calendar
காலண்டர்


century
நூற்றாண்டு


clock
கடிகாரம்


coffee break
காபி இடைவேளை


date
தேதி


digital clock
எண்ணியல் கடிகாரம்


eclipse
கிரகணம்


end
இறுதி


future
எதிர்காலம்


history
வரலாறு


hourglass
நாழிகை அளக்கும் கருவி


middle ages
இடைக்காலம்


month
மாதம்


morning
காலை


past
கடந்த காலம்


pocket watch
பாக்கெட் கடிகாரம்


punctuality
காலந்தவறாமை


rush
அவசரத்தில்


seasons
பருவங்கள்


spring
வசந்த காலம்


sundial
சூரிய கடிகாரம்


sunrise
சூரியோதயம்


sunset
சூரியஸ்தமம்


time
நேரம்


time
காலம்


waiting time
காத்திருக்கும் நேரம்


weekend
வார இறுதி


year
ஆண்டு