निसर्ग - Natur


en bue
कंस


en låve
धान्याचे कोठार


ei bukt
एक झाड


ei strand
समुद्रकिनारा


ei boble
बुडबुडा


ei hule
गुहा


en bondegård
शेत


en ild
अग्नी


et fotavtrykk
पावलाचा ठसा


en klode
पृथ्वीचा गोल


ei innhøsting
हंगामानंतर


en høyball
गवत गाठी


en innsjø
सरोवर


et blad
पान


et fjell
पर्वताची रांग


et hav
महासागर


et panorama
विस्तीर्ण दृश्य


ei klippe
खडक


ei kilde
वसंत ऋतू


en sump
दलदलीचा प्रदेश


et tre
झाड


en trestamme
वृक्षाचे खोड


en dal
दरी


ei utsikt
दृश्य


ei vannstråle
जलप्रधार


en foss
धबधबा


ei bølge
लाट