Laiks - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometru


เมฆ
mâyk
mākonis


ความเย็น
kwam-yen′
aukstums


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
The Crescent


ความมืด
kwam-mêut
tumsa


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
sausums


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zeme


หมอก
màwk
migla


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
sals


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
Glazūra


ความร้อน
kwam-ráwn
siltuma


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
viesuļvētra


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
the lāsteka


ฟ้าผ่า
fá-pà
zibens


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteoru


ดวงจันทร์
duang-jan′
mēness


รุ้ง
róong′
varavīksnes


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
the lietus lāse


หิมะ
hì′-má′
sniega


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
the sniegpārsla


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
sniegavīrs


ดาว
dao
zvaigzne


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
vētra


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
vētra surge


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
saule


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
the SUNBEAM


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
rieta


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometrs


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
the negaiss


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
the twilight


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
laika apstākļi


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
slapjā nosacījumi


ลม
lom′
vējš