Bureau - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
le stylo à bille


ช่วงพัก
chûang-pák′
la pause


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
le porte-document


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
le crayon de couleur


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
la conférence


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
la salle de conférence


สำเนา
sǎm′-nao′
la copie


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
le répertoire


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
le classeur


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
l'armoire de classement


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
le stylo à plume


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
la corbeille à courrier


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
le marqueur


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
le cahier


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
le bloc-notes


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
le bureau


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
la chaise de bureau


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
les heures supplémentaires


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
le trombone


ดินสอ
din′-sǎw
le crayon à papier


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
la perforeuse


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
le coffre


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
le taille-crayon


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
le papier déchiqueté


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
le destructeur de documents


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
la reliure à spirale


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
l'agrafe (f.)


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
l'agrafeuse


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
la machine à écrire


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
le poste de travail