Education - Arsimimi


Arkeologjia
archeology


Atomi
atom


Tabela
board


Llogaritja
calculation


Llogaritësi
calculator


Çertifikata
certificate


Shkumësi
chalk


Klasa
class


Kompasi
compass


Busulla
compass


Vendi
country


Kursi
course


Diploma
diploma


Drejtimi
direction


Arsimimi
education


Filtri
filter


Formula
formula


Gjeografia
geography


Gramatika
grammar


Dituria
knowledge


Gjuha
language


Mësimi
lesson


Biblioteka
library


Literatura
literature


Matematika
mathematics


Mikroskopi
microscope


Numri
number


Numri
number


Presioni
pressure


Prizmi
prism


Profesori
professor


Piramidale
pyramid


Radioaktiviteti
radioactivity


Shkallët
scales


Hapësira
space


Statistikat
statistics


Studimet
studies


Rrokje
syllable


Tabela
table


Përkthimi
translation


Trekëndëshi
triangle


Umlauti
umlaut


Universiteti
university


Harta e botës
world map