మెను
book2-menu  Click on the flag > Learn the language!
 Click on the book > Get more information about the book!

 Click on download languages > Download 100 mp3 files in two languages (Normal version)
 Click on download languages > Download 100 mp3 files in one language (Speed version)

 Human Rights Watch: News
 Amnesty International
 Press Freedom Index
 Corruption in 178 countries
 Dangerous countries for women

Cards

See the
book!

Download
audio files!

Learn languages

Cards

See the
book!

Download
audio files!

Learn languages
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     AD Адыгабз Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     AF ఆఫ్రికాన్స్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     AR అరబిక్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     BE బెలరూజియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     BG బల్గేరియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     BN బెంగాలి
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     BS బోస్నియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     CA కాటలాన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     CS ఛెక్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     DA డానిష్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     DE జర్మన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     EL గ్రీకు
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     EM ఇంగ్లీష్ US Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     EN ఇంగ్లీష్ UK
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     EO ఎస్పెరాంటో Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     ES స్పానిష్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     ET ఎస్టోనియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     FA పర్షియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     FI ఫిన్నిష్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     FR ఫ్రెంఛ్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     HE హెబ్రూ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     HI హిందీ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     HR క్రొయేషియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     HU హంగేరియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     ID ఇండొనేషియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     IT ఇటాలియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     JA జపనీస్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     KA జియోర్జియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     KN కన్నడ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     KO కొరియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     LT లిథువానియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     LV లాట్వియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     MK మాసిడోనియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     MR మరాఠి
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     NL డచ్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     NO నార్వేయియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     PA పంజాబి Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     PL పోలిష్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     PT పోర్చగీస్ PT Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     PX పోర్చగీస్ BR
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     RO రొమేనియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     RU రషియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     SK స్లోవాక్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     SL స్లోవీనియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     SQ అల్బేనియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     SR సర్బియన్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     SV స్వీడిష్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     TA తమిళ్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     TH థై Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     TR టుర్కిష్
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     UK ఉక్రేనియన్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     UR ఉర్దూ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     VI వియత్నమీస్ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
తెలుగు >>     ZH చైనీస్
మెను