언어언어를 온라인으로 배우자
previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  91-100  | Free Android app | Free iPhone app

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   텔루구어   >   목차


94 [아흔넷]

접속사 1

 


94 [తొంభై నాలుగు]

సముచ్చయం 1

 

 
비가 그칠 때까지 기다리세요.
వర్షం ఆగేంతవరకూ ఆగండి
Varṣaṁ āgēntavarakū āgaṇḍi
제가 끝낼 때까지 기다리세요.
నేను పూర్తిచేసేంతవరకూ ఆగండి
Nēnu pūrticēsēntavarakū āgaṇḍi
그가 돌아올 때까지 기다리세요.
ఆయన వెనక్కి వచ్చేంతవరకూ ఆగండి
Āyana venakki vaccēntavarakū āgaṇḍi
 
 
 
 
저는 제 머리카락이 마를 때까지 기다릴 거예요.
నా జుట్టు ఎండిపోయేంతవరకూ నేను ఆగుతాను
Nā juṭṭu eṇḍipōyēntavarakū nēnu āgutānu
저는 영화가 끝날 때까지 기다릴 거예요.
సినిమా అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను
Sinimā ayyēntavarakū nēnu āgutānu
저는 신호등이 초록색일 때까지 기다릴 거예요.
ట్రాఫిక్ లైట్ గ్రీన్ అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను
Ṭrāphik laiṭ grīn ayyēntavarakū nēnu āgutānu
 
 
 
 
당신은 언제 휴가를 가요?
మీరు సెలెవల్లో ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు?
Mīru selevallō eppuḍu veḷtunnāru?
여름 휴가철 전에요?
ఎండా కాలం సెలవులకంటే ముందేనా?
Eṇḍā kālaṁ selavulakaṇṭē mundēnā?
네, 여름 휴가철이 시작되기 전에요.
అవును, ఎండా కాలం సెలవులు మొదలవ్వకముందే
Avunu, eṇḍā kālaṁ selavulu modalavvakamundē
 
 
 
 
겨울이 시작되기 전에 지붕을 수리하세요.
చలి కాలం మొదలవ్వకమునుపే పైకప్పుని బాగు చేయండి
Cali kālaṁ modalavvakamunupē paikappuni bāgu cēyaṇḍi
테이블에 앉기 전에 손을 씻으세요.
మీరు బల్ల ముందు కూర్చునే మునుపే మీ చేతులని శుభ్రం చేసుకోండి
Mīru balla mundu kūrcunē munupē mī cētulani śubhraṁ cēsukōṇḍi
나가기 전에 창문을 닫으세요.
మీరు బయటకి వెళ్ళక మునుపే మీ కిటికీలను మూసి వెయ్యండి
Mīru bayaṭaki veḷḷaka munupē mī kiṭikīlanu mūsi veyyaṇḍi
 
 
 
 
언제 집에 올 거예요?
మీరు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారు?
Mīru iṇṭiki eppuḍu vastāru?
수업 후에요?
క్లాస్ తరువాతా?
Klās taruvātā?
네, 수업이 끝난 후에요.
అవును, క్లాస్ అయిపోయిన తరువాత
Avunu, klās ayipōyina taruvāta
 
 
 
 
그는 사고가 난 후에, 더 이상 일을 할 수 없었어요.
ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినతరువాత, ఇంక ఆయన పని చేయలేకపోయాడు
Āyanaki pramādaṁ jariginataruvāta, iṅka āyana pani cēyalēkapōyāḍu
그는 일자리를 잃은 후에, 미국에 갔어요.
ఆయన ఉద్యోగం పోయిన తరువాత, ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు
Āyana udyōgaṁ pōyina taruvāta, āyana amerikā veḷḷāḍu
그는 미국에 간 후에, 부자가 됐어요.
ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తరువాత, ఆయన దనవంతుడు అయ్యాడు
Āyana amerikā veḷḷina taruvāta, āyana danavantuḍu ayyāḍu
 
 
 
 
 

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  91-100  | Free Android app | Free iPhone app

두 가지 언어를 동시에 배우는 방법

외국어는 오늘날 점점 중요해진다. 많은 사람들은 하나의 외국어를 배운다. 하지만 많은 재미있는 언어들이 이 세상에 존재한다. 어떤 사람들은 그래서 여러 개의 언어를 동시에 배운다. 아이들이 2개국어를 배우면 이것은 대개 문제가 되지 않는다. 그들의 뇌는 두 개의 언어를 자동적으로 배운다. 그들이 더 자라나면 무엇이 어떤 언어에 속하는지 안다. 2개국어 구사자들은 두 개의 언어의 전형적인 특징을 안다. 성인에 있어서는 그것이 다르다. 이들은 그렇게 쉽게 두 개의 언어를 동시에 쉽게 배울 수 없다. 두 개의 언어를 동시에 공부하는 사람은 몇 개의 규칙을 준수해야 한다. 일단은 두 개의 언어를 서로 비교하는 것이 중요하다. 같은 어족에 속하는 언어들은 종종 서로 닮아있다. 그것은 혼동을 가져올 수 있다. 그래서 두 개의 언어를 정확하게 분석하는 것이 중요하다. 예를 들어 리스트를 작성할 수 있다. 거기에 공통점과 차이점을 기입한다. 이렇게 뇌는 그 두 개의 언어에 몰두하게 된다. 뇌는 그 두 언어의 특성을 더 잘 외운다. 또한 각 언어를 위해 정해진 색과 파일을 선택하는 것이 좋다. 그것은 언어를 명확하게 분류하는 것을 돕는다. 서로 다른 언어를 배울 때 이것은 다르다. 차이가 많이 나는 언어는 혼동할 위험이 없다. 여기에는 언어를 서로 비교할 위험이 생긴다! 더 좋은 방법은 이 언어들을 모국어로 비교하는 것이다. 뇌가 대조를 인지하면 보다 효과적으로 학습한다. 중요한 것은 또한 두 개의 언어를 똑같이 효과적으로 공부하는 것이다. 이론적으로는 뇌에게 있어서는 몇 개의 언어를 배우는지는 상관이 없다 …

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

스웨덴어는 북게르만어군에 속합니다. 스웨덴어는 약 8백만 명 이상이 모국어로 사용하는 언어입니다. 스웨덴에서 이 언어를 사용하고 핀란드의 일부 지역에서도 사용됩니다. 스웨덴인과 노르웨이인은 비교적 어려움 없이 의사 소통을 할 수 있습니다. 심지어 이 두 언어의 요소를 함께 가지고 있는 혼합 언어도 있습니다. 스웨덴인과 덴마크인은 서로 분명하게 발음할 경우 대화할 수 있습니다. 스웨덴어의 문자 체계에는 문자가 29개 있습니다. 스웨덴어의 특징은 특이한 모음 체계입니다.

모음의 장단에 따라 어느 한 단어의 의미가 결정됩니다. 스웨덴어에서는 음의 높낮이도 어느 정도 역할을 합니다. 스웨덴어의 단어와 문장은 대체로 짧은 편입니다. 그리고 어순은 고정된 규칙에 따릅니다. 문법 또한 그리 복잡한 편이 아닙니다. 문법 구조는 영어의 문법 구조와 유사한 점이 상당히 많습니다. 스웨덴어를 배우십시오. 전혀 어렵지 않답니다!

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  91-100  | Free Android app | Free iPhone app

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2015 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 텔루구어 초급반