언어언어를 온라인으로 배우자

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   펀자브어   >   목차


95 [아흔다섯]

접속사 2

 


95 [ਪਚਾਨਵੇਂ]

ਸਮੁਚਬੋਧਕ 2

 

 
그녀는 언제부터 일을 안 해요?
ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
uha kadōṁ tōṁ kama nahīṁ kara rahī?
결혼한 후부터요?
ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ?
Usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ?
네, 그녀는 결혼한 후부터 더이상 일을 안 해요.
ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
Hāṁ, usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ uha kama nahīṁ kara rahī.
 
 
 
 
그녀는 결혼한 후부터, 더이상 일을 안 해요.
ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
Usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ uha kama nahīṁ kara rahī.
그들은 서로 만난 후부터, 행복해요.
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ।
Jadōṁ tōṁ uha ika dūjē nū jāṇadē nē, udōṁ tōṁ uha khuśa nē.
그들은 아이들이 생긴 후부터, 외출을 잘 안해요.
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
Jadōṁ tōṁ uhanāṁ dē bacē hō'ē hana udōṁ tōṁ uha bahuta ghaṭa bāhara jāndē hana.
 
 
 
 
그녀는 언제 전화해요?
ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ?
Uha kadōṁ phōna karēgī?
운전할 때요?
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਕਤ?
Gaḍī calā'uṇa vakata?
네, 운전할 때요.
ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ।
Hāṁ jadōṁ uha gaḍī calā rahī hō'ūgī.
 
 
 
 
그녀는 운전하면서 전화해요.
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Gaḍī calā'uṇa vēlē uha phōna karadī hai.
그녀는 다림질을 하면서 티비를 봐요.
ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
Kapaṛi'āṁ nū praisa karadē samēṁ uha ṭīvī dēkhadī hai.
그녀는 일을 하면서 음악을 들어요.
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
Āpaṇā kama karana vēlē uha sagīta suṇadī hai.
 
 
 
 
저는 안경이 없으면 아무 것도 못 봐요.
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ / ਸਕਦਾ।
Jadōṁ mērē kōla ainaka nahīṁ hudī udōṁ maiṁ kujha dēkha nahīṁ sakadā/ sakadā.
저는 음악이 너무 시끄러우면 아무 것도 못 이해해요.
ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਉੱਚਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ / ਪਾਉਂਦੀ।
Jadōṁ sagīta ucā vajadā hai tāṁ maiṁ kujha samajha nahīṁ pā'undā/ pā'undī.
저는 감기가 걸리면 아무 냄새도 못 맡아요.
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
Jadōṁ mainū zukāma hudā hai tāṁ maiṁ kujha sugha nahīṁ pā'undā.
 
 
 
 
우리는 비가 오면 택시를 잡을 거예요.
ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਵਾਂਗੇ।
Jēkara bāriśa hō'ī tāṁ asīṁ ṭaikasī lavāṅgē.
우리는 복권에 당첨되면 세계일주 여행을 할 거예요.
ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ।
Jē sāḍī lāṭarī laga ga'ī tāṁ asīṁ sārī dunī'āṁ ghumāṅgē.
우리는 그가 곧 오지 않으면 식사를 시작할 거예요.
ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
Jēkara uha jaladī nahīṁ ā'i'ātāṁ asīṁ khāṇā śurū karāṅgē.
 
 
 
 
 


유럽연합의 언어

유럽 연합은 오늘날 25여개가 넘는 국가로 이루어진다. 미래에는 보다 많은 국가들이 유럽연합에 속할 것이다. 새로운 국가가 추가될 때 대개 또하나의 새로운 언어도 추가된다. 현재 유럽연합에서는 20여개의 각기 다른 언어들이 구사된다. 모든 유럽 연합의 언어들은 동등하다. 이 언어의 다양성은 매혹적이다. 이것은 그러나 문자가 될 수 있다. 회의주의자들은 그 많은 언어들이 유럽연합에게 지장을 준다고 한다. 그들은 효율적인 협력을 방해한다. 어떤 이들은 그래서 공통의 언어가 있어야 한다고 생각한다. 이 언어를 가지고 모든 국가가 의사소통을 해야 한다고 한다. 그것을 그러나 그렇게 쉬운 일이 아니다. 하나의 언어보고 유일한 공식 언어라고 칭할 수는 없다. 다른 국가들이 손해를 본다고 생각할 것이다. 유럽에서는 진정으로 중성의 언어가 존재하지 않는다 … 에스페란토와 같은 인공적인 언어도 기능을 발휘하지 못할 것이다. 왜냐하면 언어 안에서는 언제나 한 국가의 문화가 비춰지기 때문이다. 그래서 그 어느 국가도 그의 언어를 포기하려 하지 않는다. 그들의 언어 속에 국가들은 그들의 정체성의 일부를 본다. 언어정치는 유럽연합의 의제의 중요한 사항 중 하나이다. 다개국어성을 위한 위원이 있기까지 하다. 유럽 연합은 가장 많은 번역가와 통역사를 가지고 있다. 약 3500여명의 사람들이 의사소통을 가능하게 하도록 노력을 한다. 그럼에도 불구하고 언제나 모든 문서들이 번역될 수 없다. 그것은 지나치게 많은 시간과 돈이 들 것이다. 대부분의 서류는 소수의 언어로만 번역된다. 유럽연합이 가지고 있는 많은 언어들이 유럽연합에 있어서 가장 큰 도전 중 하나이다. 유럽은 그의 많은 정체성을 잃지 않고 통합되어야 한다!

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

세르비아어는 약 1천2백만 명이 모국어로 사용하는 언어입니다. 이 언어를 사용하는 사람들은 대부분 세르비아와 동유럽의 다른 국가에 살고 있습니다. 세르비아어는 남슬라브어군에 속합니다. 이 언어는 크로아티아어 및 보스니아어와 가까운 친족 관계에 있습니다. 문법과 어휘가 이들 언어와 상당히 유사합니다. 그러므로 세르비아인과 크로아티아인, 그리고 보스니아인은 서로 소통하는 데 어려움이 없습니다. 세르비아어의 문자 체계에는 문자가 30개 있습니다. 그리고 각 문자에는 그 소리값이 명확히 지정되어 있습니다.

강세는 표준적인 성조 언어의 강세에 따릅니다. 예를 들어 중국어에서는 음절의 높낮이에 따라 그 의미도 변합니다. 세르비아어에서도 이와 마찬가지입니다. 물론 여기서는 강세를 둔 음절의 높이만이 중요합니다. 세르비아어의 또 다른 특징은 어미 변화가 심하다는 점입니다. 다시 말해서 명사, 동사, 형용사 및 대명사의 어미가 항상 변화합니다. 문법 구조에 관심이 있는 사람이라면 반드시 세르비아어를 배워야 할 것입니다!

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 펀자브어 초급반