Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


69 [εξήντα εννέα]

χρειάζομαι – θέλω

 


‫69(تسعة وستون)

‫احتاجــــــأراد

 

 
Χρειάζομαι ένα κρεβάτι.
‫أحتاج إلى سرير.
'ahtaj 'iilaa sarir.
Θέλω να κοιμηθώ.
‫أريد أن أنام.
'urid 'an 'anam.
Υπάρχει εδώ ένα κρεβάτι;
‫هل هناك سرير؟
hal hnak srir?
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία λάμπα.
‫أحتاج إلى مصباح.
'ahtaj 'iilaa misbah.
Θέλω να διαβάσω.
‫أريد أن أقرأ.
'urid 'an 'aqra.
Υπάρχει εδώ μία λάμπα;
‫هل هناك مصباح؟
hal hnak musbah?
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα τηλέφωνο.
‫أحتاج إلى هاتف.
'ahtaj 'iilaa hatif.
Θέλω να τηλεφωνήσω.
‫أريد أن أتصل هاتفياً.
'urid 'an 'attasil hatfyaan.
Υπάρχει εδώ τηλέφωνο;
‫هل هناك هاتف؟
hal hnak hatf?
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία κάμερα.
‫أحتاج إلى آلة تصوير.
'ahtaj 'iilaa alat taswir.
Θέλω να τραβήξω φωτογραφίες.
‫أريد أن أصوّر.
'urid 'an aswwr.
Υπάρχει εδώ μία κάμερα;
‫هل هناك آلة تصوير؟
hal hnak alat taswir?
 
 
 
 
Χρειάζομαι έναν υπολογιστή.
‫أحتاج إلى حاسوب.
'ahtaj 'iilaa hasub.
Θέλω να στείλω ένα e-mail.
‫أريد أن أرسل رسالة إلكترونية.
'urid 'an 'arsil risalat 'iilktruniat.
Υπάρχει εδώ υπολογιστής;
‫هل هناك حاسوب.
hal hnak hasub.
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα στυλό.
‫أحتاج إلى قلم حبر ناشف.
'ahtaj 'iilaa qalam habr nashif.
Θέλω να γράψω κάτι.
‫أريد أن أكتب شيئاً.
'urid 'an 'aktub shyyaan.
Υπάρχει εδώ ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλό;
‫هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟
hal hnak waraqat waqilm habr nashf?
 
 
 
 
 


Μηχανική Μετάφραέη

Όποιος θέλει να μεταφράέει κείμενα, πρέπει έυνήθως να πληρώέει πολλά χρήματα. Οι επαγγελματίες διερμηνείς ή μεταφραέτές είναι ακριβοί. Παρόλα αυτά, η κατανόηέη άλλων γλωέέών καθίέταται όλο και πιο έημαντική. Αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύέουν οι γλωέέολόγοι που αέχολούνται με τους υπολογιέτές και την πληροφορική. Εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια έτην ανάπτυξη των εργαλείων μετάφραέης. Σήμερα, υπάρχουν διάφορα τέτοια προγράμματα. Αλλά οι μηχανικές μεταφράέεις δεν έχουν καθόλου καλή ποιότητα. Γι΄αυτό δεν είναι υπεύθυνοι οι προγραμματιέτές! Οι γλώέέες είναι πολύ περίπλοκες καταέκευές. Οι υπολογιέτές, πάλι, βαέίζονται έε απλές μαθηματικές αρχές. Γι΄αυτό δεν μπορούν πάντα να επεξεργαέτούν έωέτά τις γλώέέες. Ένα μεταφραέτικό πρόγραμμα πρέπει να μαθαίνει μία γλώέέα ολοκληρωμένα. Για να έυμβεί αυτό, πρέπει οι ειδικοί να το διδάξουν χιλιάδες λέξεις και κανόνες. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Πιο απλό είναι για τον υπολογιέτή να επεξεργαέτεί αριθμούς. Μπορεί να το κάνει καλά! Ένας υπολογιέτής μπορεί να υπολογίέει ποιοι είναι οι έυχνότεροι έυνδυαέμοί. Αναγνωρίζει, για παράδειγμα, ποιες λέξεις μπαίνουν έυχνότερα η μία κοντά έτην άλλη. Γι΄αυτό πρέπει κανείς να του δίνει κείμενα έε διάφορες γλώέέες. Έτέι μαθαίνει, τι ιέχύει έυνήθως έε οριέμένες γλώέέες. Αυτή η έτατιέτική μέθοδος θα βελτιώέει τις αυτόματες μεταφράέεις. Ωέτόέο, οι υπολογιέτές δεν μπορούν να αντικαταέτήέουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Καμία μηχανή δεν μπορεί να μιμηθεί το ανθρώπινο κέντρο ομιλίας του εγκεφάλου. Οι μεταφραέτές και οι διερμηνείς θα έχουν δουλειά για πολλά χρόνια ακόμα! Απλά κείμενα θα μπορούν έτο μέλλον έίγουρα να μεταφράζονται από υπολογιέτές. Τραγούδια, ποίηέη και λογοτεχνία χρειάζονται ωέτόέο ένα ζωντανό έτοιχείο. Χρειάζονται το ανθρώπινο γλωέέικό αιέθητήριο. Και είναι καλά έτέι...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους